Odchodom niektorých bratov a sestier z Trnavy sa na krátky čas skupina v Trnave zmenšila, ale neskôr sa opäť rozrástla a rozmáhala. Po oslobodení sa vrátil z teologického štúdia z Nemecka br. Ján Kaba a povolali ho za kazateľa do Bratislavy a okolia. V tom čase sa konali v zbore verejné prednášky, modlitebné hodiny a misijné krúžky.

Pán svoje dielo tak požehnal, že koncom mája 1948 bol v Trnave založený zbor v počte 10-12 členov. Na túto slávnosť pricestoval s programom spevokol z Bratislavy, konala sa beseda a slávnosť navštívilo aj veľa priateľov.

Na obr. vľavo je s. Zuzana Kabová a br. Juraj Kaba starší, zakladatelia zboru CASD v Trnave.


MIESTA STRETÁVANIA

V rokoch 1948-1971 sa naše pravidelné sobotné pobožnosti konali v rodine Juraja Kabu st. v Trnave-Hrnčiarovciach a nejaký čas aj v rodine s. Dudkovej. Sestra Františka Kabová spomína: „Naši rodičia miesta veľa nemali, ale aj o to málo, čo mali, sa podelili s bratmi, so sestrami, čo k nim chodili.“ Modlitebňa nám veľmi chýbala a túžili sme po nej. Milostivý Boh nám pri tom pomohol a splnil nám našu túžbu.

1. modlitebňa

V roku 1970 navštívil trnavský zbor br. Ján Kaba ako ústredný tajomník Cirkvi ASD z Prahy .  Svojho brata Juraja Kabu poprosil a navrhol mu, aby s manželkou kúpili v Trnave nejaký dom, kde by sa mohla zriadiť modlitebňa. Sľúbil, že cirkev na tento účel ochotne prispeje finančnými prostriedkami. Môj brat Juraj krátko na to kúpil v Trnave na Kopánke rodinný dom na Kubáňovej ulici č. 8. Spolu s rodinou a s ostatnými sestrami a bratmi trnavského zboru dom zdarma pre modlitebňu upravili. Na tento účel brat Juraj Kaba neprijal od cirkvi žiadnu finančnú čiastku, hoci mu ju ponúkali. To bola veľká láska a obeť pre Božie dielo. Rodine Kabovej patrí vďaka za ich ochotu a láskavosť.

Práce na 1. modlitebni v Kopánke (spomína ses. Františka Kabová)

„Môj nebohý manžel, Juraj Kaba ml., veľmi túžil po modlitebni. Keď kúpil pre rodinu dom na Kopánke, nečudo, že časť z neho dal k dispozícii zboru. Vyžiadalo si to stavebné úpravy aj prestavbu, ale členovia nám pri tom ochotne pomohli. V r. 1971 bola otvorená prvá modlitebňa zboru v Trnave. Aj vnútorné zariadenie si členovia urobili sami. Schádzali sme sa v nej takmer dvadsať rokov. V posledných rokoch, keď prišlo viac priateľov, jej kapacita už nestačila. A aby som nezabudla, mládež sa tu dobre cítila, lebo na rozdiel od minulosti mala kde nacvičovať hudbu a spev.“

↓ Na obr. dolu sú ukážky pozvánok na akcie, ktoré sa konali v modlitebni na Kubáňovej č. 8 v Trnave.

 

(Z kroniky trnavského zboru CASD, zapísal br. Pavol Čomaj.)