.. 3:53

Zjavenie 1: 10 V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas poľnice, 11 ktorý hovoril:17„Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov

Zjavenie 4: 2 …  na nebi stál trón a na tróne niekto sedel. 4 Okolo trónu bolo … dvadsaťštyri starších, 7 Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. 8  Každá z týchto štyroch bytostí mala po šesť krídel; dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania, dňom i nocou volali: „Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.“… 10 tých dvadsaťštyri starších padá pred tým, čo sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu pred trón a hovoria: 11 „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.“