Slávnostná bohoslužba pri príležitosti sv. krstu sa začala v piatok 18.09.2015 o 18,00 hod. V slávnostne vyzdobenej modlitebni sa zišli bratia a sestry z Trnavy, Piešťan, Serede a Vrábel, svojou návštevou nás potešil aj br. kaz. M. Pavlík, predseda Čsl. únie CASD,  a P. Barát. Krstili sa:

  • G. Bunčeková, K. Kabová , Z. a M. Krajčovičoví (zbor Trnava),
  • N. Šandorová, M. Oslanský, A. Duran (skupina Piešťany),
  • Ľ. Peško (skupina Sereď).

Na úvod nás potešilo hudobné číslo v podaní sláčikového tria br. J. Kabu, nasledovala pieseň v podaní A. Podsedníkovej a B. Dubovskej.

Náš zborový kazateľ br. S. Ondrušek sa vo svojej kázni zamýšľal nad príbehom etiópskeho eunucha (Sk 8,26-40), ktorý investoval do zvitku knihy proroka Izaiáša, čo boli v dobách ručného opisovania kníh nemalé peniaze. Eunuch prešiel tisíce kilometrov, aby sa pomodlil v Jeruzaleme a cestou naspäť si zo zvitku čítal 53. kapitolu. Nerozumel jej. Prišiel k nemu Filip, ktorého za ním poslal Duch, a vysvetlil mu dané proroctvo o Ježišovi. Eunuch prijal, že Ježiš je Boží Syn a nechal sa pokrstiť.

Aj nám Boh posiela do cesty ľudí, ktorí nám pomôžu porozumieť Písmu a Božej vôli. Aj od nás Boh očakáva, že budeme ochotní s druhými hovoriť a vysvetľovať im Božie veci.

Keď Filip vysvetlil eunuchovi proroctvo o Mesiášovi, ktorý zástupne zomrie za hriešnikov, do mozaiky mu zapadol posledný kamietok a chcel byť pokrstený. Mal vzťah dôvery k Bohu, spoliehal sa naň, rozumel, čo mu Boh hovorí a chcel podľa tohto žiť.

Pri krste prijíma Boh človeka za svoje dieťa, syna či dcéru. Niet ničoho krajšieho a radostnejšieho v živote človeka. Toto rozhodnutie má dosah do večnosti. „Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený“ (Marek 16,16). Aj krstenci sa rozhodli verejne povedať, že Boh je Pánom ich životov a nechať v krste pochovať človeka, ktorý žije podľa vlastných predstáv a vôle.

Po piesni rodinnej „kapely“ Slamkovcov, ktorých sme po rokoch radi znovu privítali, položil br. Ondrušek krstencom základné otázky ohľadne vieroučných bodov CASD, na ktoré odpovedali jednohlasným áno. Členovia zboru vyjadrili ochotu podporovať krstencov zdvihnutím ruky.

Nasledoval samotný obrad krstu ponorením v bazéne v priľahlej zborovej záhrade. Atmosféru dotváralo romantické osvetlenie v podobe elektrických svietidiel a sviec, fakľami prispeli naši bratia a sestra z Vrábel. Slamkovci nás potešili ďalšou piesňou a v speve pri gitare sa pokračovalo aj po krstoch, ktoré vykonal br. kaz. S. Ondrušek. Nasledovali gratulácie, sprevádzané vrúcnymi objatiami, slzami radosti a darčekmi, a spoločné agapé (pohostenie) v dolných priestoroch.

 

Ďakujeme

  • ochotným bratom a sestrám za pomoc pri príprave krstu (čistenie bazéna, zdobenie modlitebne – nádherné kytice, prípravu pohostenia, príspevky do programu a organizovanie). Bez ich aktívneho prispenia by obrad krstu nemohol prebehnúť tak, ako prebehol.
  • Naše poďakovanie patrí aj kazateľom, ktorý krstencov vyučovali, i všetkým tým, ktorí boli krstencom po boku, podporovali ich prakticky i modlitebne.
  • A v neposlednom rade patrí naša vďaka a chvála Pánu Bohu za jeho pôsobenie na ľudské srdcia a otvorenú náruč, s ktorou nás prijíma.

Ako sme sa dozvedeli od manželov Piesovcov, adventisti v Nemecku krstia trochu inak: obrad krstu sa koná v nedeľu, väčšinou o 10,00 hod. pri jazere. Po ňom (bez bohoslužby) zostávajú  v prírode. Trávia tam  spolu čas až do večera, pri slávnostne prestretom stole, prechádzkach a rozhovoroch. Krstenci sa s nimi delia aj o svoj príbeh cesty k Bohu.

Máme veľkú radosť zo svojich nových bratov a sestier
a prajeme im všetkým na ceste s Pánom veľa Božieho požehnania.

O prijatí krstencov do zborového spoločenstva si môžete prečítať TU.

Fotogaléria – viď fotky 1-56 na tomto linku.