Mt 24,42 42Bdejte tedy, lebo neviete v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.“

Úvod:

Myšlienka druhého príchodu Ježiša Krista je pre nás adventistov kľúčová. Apoštol Pavel ju v liste Títovi (2,13) nazýva blahoslavenou nádejou. Tou nádhernou nádejou je „príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“ hovorí apoštol.

Myšlienka druhého príchodu je preto taká dôležitá, lebo vtedy sa uskutoční vykúpenie z tohto sveta hriechu. Vtedy sa naplní to, čo je garantované golgotskou obeťou Pána Ježiša. Pre veriacich sa vtedy končí utrpenie, bolesť a smrť. Vtedy sa končí rozdelenie najbližších spôsobené smrťou. Vtedy sa pre nich končia dôsledky hriechu, ktoré tak ťažko znášame.

Myšlienka druhého príchodu je pre nás preto taká dôležitá, lebo je to zasľúbenie samotného Krista, veď povedal: Odídem a prídem zas, aby som vás vzal tam kde som ja. Nič krajšieho a istejšieho preto nemôže byť. Druhý príchod, ktorý prináša vykúpenie je cieľom celého procesu Božieho riešenia problému hriechu. A my ho čakáme. Čakáme a čakáme a možno sa niekomu to čakanie už aj zdá dosť dlhé: nepredpokladal, že to bude toľko rokov.

  1. Čakanie na druhý príchod

a. Čas prvého príchodu – Gal 4,4 – „Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho Syna, ktorý pošiel zo ženy a bol podrobený pod zákon.“

Biblický text nám hovorí o prvom príchode ako o udalosti, ktorá mala Bohom stanovený čas. Mohol tento stanovený čas človek ovplyvniť? Alebo nemohol? Mohol Kristus prísť pri prvom príchode o sto rokov skôr? Alebo neskôr? Mohli vtedajší ľudia tým, že by boli niečo robili, ovplyvniť čas prvého príchodu na túto zem? Mohli?

Asi sa zhodneme na tom, že čas prvého príchodu bol Bohom daný a nebolo možné to činnosťou / nečinnosťou vtedajších ľudí nejako ovplyvniť. Čas príchodu bol daný, bol fixný: „Ale keď prišla plnosť času poslal Boh svojho Syna, ……“

Boh teda poslal svojho Syna, keď sa naplnil Bohom daný čas,

  1. Čas druhého príchodu – Mt, 24,14 – „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec.“

Zvestovanie evanjelia na svedectvo všetkým národom je uvedené ako znamenie, ktoré bezprostredne predchádza druhý príchod.

Keď v tej istej kapitole čítame o predchádzajúcich znameniach, kde sa hovorí o ľuďoch, ktorí sa vydávajú za Krista, kde sa hovorí o vojnách, potom je skonštatované, že to sa musí stať, no „ešte nie je koniec“ (Mt 24,6).

Potom sa hovorí o sporoch medzi národmi, o hlade, chorobách, zemetrasení, a to je označené ako „predpôrodné bolesti sveta“ (Mt 24,7.8). Teda inými slovami povedané, ešte to nie je koniec. Predpôrodné bolesti naznačujú blízkosť, no ešte to nie je ono. Je to už bližšie, no ešte nie je tá vrcholná udalosť.

Pokračovanie znamení hovorí o súžení, nenávisti od všetkých národov, falošných prorokoch, rozmnoženej neprávosti, „ale ten, kto zotrvá až do konca, ten bude spasený“ (Mt 24,9 -13). Teda opäť inými slovami: toto sa bude diať, no treba vydržať až do konca. Čiže keď sa toto deje, ešte nie je koniec.

Trikrát za sebou hovorí Pán Ježiš rôznymi slovami o tom, že ešte nie je koniec, že tieto udalosti, ktoré spomína, predchádzajú II. príchod. A potom až pri zvestovaní evanjelia hovorí – „….. a vtedy príde koniec.“

Zvestovanie evanjelia je posledným znamením, ktoré bezprostredne predchádza 2. príchod Ježiša Krista späť na Zem. Pri tých predchádzajúcich znameniach sa skonštatuje, že to ešte nie je koniec, pri tom sa skonštatuje, že je koniec.

Splnenie tohto znamenia ovplyvňuje čas konca. Teda to, ako rýchlo sa rozšíri evanjelium, môže mať vplyv na čas konca. Čas konca, 2. príchodu Ježiša Krista na Zem, je teda podmienený splnením tohto znamenia.

Čas 1. príchodu bol zrejme fixný, daný a nezávisel od činnosti / nečinnosti vtedajších veriacich. Bol prorocky ustanovený zjavením sa Mesiáša a jeho smrťou, tak to predpovedal prorok Daniel. Prvý príchod Ježiša Krista bol prorocky stanovený časovou hranicou.

Čas 2. príchodu zrejme fixný nie je. Skutočnosť druhého príchodu, to, že Kristus príde, nie je podmienená. To je jednoznačne dané, to určite bude, nech ľudia, či už veriaci, či neveriaci, robia čokoľvek, Kristus príde, no čas druhého príchodu je zrejme ovplyvnený zevanjelizovaním sveta.

A v tejto súvislosti nám hrozia 2nebezpečenstvá:

b. Dve nebezpečenstvá

aa. niektorí mnísi v minulosti sa trýznili rôznym spôsobom, aby umŕtvovali svoje sklony a myslenie, lebo si uvedomovali svoju hriešnosť a týmto spôsobom chceli v sebe potlačiť čokoľvek, čo nezapadalo do Božieho ideálu Kristovho nasledovníka.

Luther bol zrejme jeden z nich. S Bohom to myslel veľmi vážne. K duchovným veciam pristupoval zodpovedne, dôsledne, nebol povrchný – no vieme, že nesprávnym spôsobom.

Niečo podobné sa môže stať i nám tým, že sa budeme obrazne povedané duševne bičovať za to, že sme ešte neurobili to, čo sme mohli a mali, aby Kristus mohol prísť späť na zem. Že všetku vinu za to, že ešte sme tu, na zemi, a nie už v nebi, nesieme len my.

Druhý príchod už dávno mohol byť, no my sme zlyhali. Druhý príchod už dávno mohol byť, no my sme nedosiahli posvätenie, ktoré sme mali a zosobníme si to. Druhý príchod už dávno mohol byť, keby sme priniesli evanjelium do celého sveta a opäť si to zosobníme. A takto by sa dalo pokračovať až do tej miery, že človek zo zúfalstva úplne stratí vieru.

bb. Druhé nebezpečenstvo je o pravom opaku: že si človek povie, že to nie je jeho vina a trebárs je to vina iných, čo býva najľahšie: zvaliť vinu na druhého alebo sa jednoducho tým nezaoberať, netrápiť, nepripustiť si svoj podiel.

Druhé nebezpečenstvo je to, keď človeka netrápi to, že druhý príchod sa nekoná a je mu to jedno – alebo mu to nemusí byť výslovne jedno, no pre realizáciu druhého príchodu nič nerobí ani so sebou, ani s okolím.

Preto Pán Ježiš nabádal v súvislosti s prípravou na druhý príchod svojich nasledovníkov: 42Bdejte tedy, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.“ 

Bdejte, duchovne bdejte, duchovne nespite, hovorí Pán.

  1. Čakanie na druhý príchod za EGW

Existuje jeden výrok od EGW, ktorý robí niektorým ľuďom problémy a nevedia si ho vysvetliť. Je to výrok z roku 1856 o členoch jednej konferencie v cirkvi, o ktorých sa vtedy vyjadrila takto:

„Boli mi ukázaní účastníci konferencie. Anjel mi povedal: „Niektorí sa stanú potravou pre červy, na iných dopadne sedem posledných rán a niektorí budú nažive a zostanú na zemi až do premenenia pri Ježišovom príchode.“

Toto povedala v roku 1856, teda pred 162 rokmi.

  • jedných povedala, citujúc anjela, že budú potravou pre červy, teda že zomrú,
  • druhých povedala, že dopadnú na nich rany, teda nepriamo povedala, že nebudú zapečatení pre Božie kráľovstvo, nezískajú spasenie, lebo len tí dostanú rany,
  • a o tretích povedala, že sa dožijú príchodu Ježiša Krista a budú premenení a vzatí do neba.

Dnes nikto nepochybuje o tom, že nikto z tých, ktorých videla vo videní už nežije. Teda nikto sa nedožil padania rán a ani druhého príchodu Ježiša Krista. Nikto nebol premenený za živa, ako to opisuje Písmo, že tí, ktorí sa ako v Božích očiach spravodliví dožijú Kristovho slávneho príchodu, budú pri ňom premenení do osláveného tela.

Z tohto výroku môžeme povedať že v jej dobe, pomerne krátkej budúcnosti, očakávala druhý príchod Ježiša Krista. Akoby Kristus plánoval prísť už v jej dobe.

Samozrejme, že dnes zo všetkých tých ľudí už nikto nežije a  nedožil sa teda druhého príchodu Ježiša Krista.

Existuje aj iný výrok, z neskoršieho obdobia, z roku 1901, kde napísala toto:

„Zrejme zostaneme v tomto svete pre neochotu podriadiť sa (poslúchnuť) o veľa rokov dlhšie, rovnako ako deti Izraela.“ 2 MR 313.1

(We may have to remain here in this world because of insubordination many more years, as did the children of Israel;)

Na jednej strane EGW hovorila v roku 1856 o tom, že 2. príchod sa uskutoční skoro, v pomerne krátkom čase po veľkom sklamaní, no potom o 45 rokov neskôr v roku 1901 vraví , že to ešte môže trvať veľa rokov.

Aj od toho druhého výroku už uplynula pomerne dlhá doba – 117 rokov. Aj to je už pomerne dávno.

Bude to trvať oveľa dlhšie ako bolo pôvodne povedané, hovorí neskôr EGW, bude to trvať roky, pre podobnú duchovnú nezrelosť, ktorá vyústila v neposlušnosť pri putovaní do zasľúbenej zeme u Izraelcov, rovnako aj u adventistov.

Bude to trvať roky – už je odvtedy 117 rokov, čo to povedala. To je tiež už dlhá doba. To je pomaly už trikrát taká doba, o akú sa predĺžilo putovanie Izraelcov na púšti.

Medzi týmito dvoma výrokmi, jedným z roku 1856 a druhým z roku 1901 (teda v časovom posune 45 rokov) sa v cirkvi odohralo niečo, čo spôsobilo, že sa EGW vyjadrila tak, že sa skutočnosť návratu Ježiša Krista má pretiahnuť o roky. Čo to bolo? Čo sa vtedy stalo? Čo bolo príčinou odloženia 2. príchodu? Prosím, skúste rozmýšľať, čítajte, modlite sa, aby sme aj my neboli generáciou, pre ktorú sa odkladá 2. príchod.

O čo išlo v tej dobe, o tom budem hovoriť niekedy nabudúce. Posunul sa čas 2. príchodu.

                                             Účastníci konferencie v Minneapolis v roku 1888

ZÁVER. Druhý príchod Ježiša Krista na zem, aká kontroverzná téma vo všeobecnosti medzi kresťanmi. Jedna z najčastejšie spomínaných myšlienok v Novom zákone, no zároveň ako málo pochopená a prežívaná medzi kresťanmi.

Druhý príchod je súčasťou modlitby „Otče náš“ v slovách  „príď kráľovstvo tvoje“, a preto je jednou z najčastejšie citovaných myšlienok v kresťanstve všeobecne, no na druhej strane asi najmenej želanou na realizáciu, hoci slovne sa povie „príď kráľovstvo tvoje“.

Neviem, ako by dopadol prieskum medzi ľuďmi, ktorí sa pravidelne modlia modlitbu „Otče náš“ a  vyjadrujú v nej prianie, aby prišlo Božie kráľovstvo, keby sa dozvedeli, že o týždeň sa to naozaj stane. O týždeň Kristus príde, a to, o čo sa modlili, sa stane. Ako by asi zareagovali?

A keby sme si zložili okuliare, cez ktoré sa my sami dívame na seba a videli by sme sa naozaj tak, ako nás vidí Boh, a tiež by sme sa dozvedeli, že Kristus príde so svojím kráľovstvom o týždeň, ako by sme zareagovali my?

O týždeň, o týždeň príde. Aké emócie by sa nás zmocnili? Dal by Boh, aby aj vtedy to bola blahoslavená nádej. A preto bdejte.

27.1.2018

Foto: www.pixabay.com

⇒ mohlo by Vás zaujímať: Filip Soós: Zranený v dome svojich priateľov (kázeň)