So smútkom z odchodu , ale s kresťanskou nádejou na stretnutie oznamujeme, že dňa 17.I.2021 nás vo veku 59 rokov náhle opustil náš brat

Peter Čergeľ

Bude nám chýbať jeho ochota poslúžiť tým, čím ho Pán obdaroval: pohľadom na svet cez poéziu. Či už to bola „obyčajná“ bohoslužba, alebo niečo „slávnostnejšie“, Peťo bol vždy ochotný poslúžiť básňou.

Ježiš Kristus nám povedal a ukázal pri hrobe Lazára, že smrť nie je konečné miesto ani riešenie.

 „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. 
Nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ (Ján 11,25.26)

S touto nádejou sme sa s Petrom rozlúčili dňa 29.1. o 12:15 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Buď, Pane, so mnou, už sa chýli noc,
temnota hustne, príď mi na pomoc!
Úzkosť ma tiesni, bôľ mi zviera hruď,
Strážca môj verný, pri mne stále buď!
 
Len Ty si skala môjho spasenia,
i útočište v chvíľach súženia.
Buď Radcom v žiali, v každom trápení,
útecha moja z Teba pramení.
 
Keď  ty si so mnou, nič sa nebojím,
bez strachu pôjdem aj sĺz údolím.
kde osteň smrti, hrob kde kraľuje,
mňa, Pane, vernou láskou miluješ.
 
Rýchlo sa končí nášho žitia deň,
sláva i radosť miznú ako sen.
Všetko sa mení, všetko zaniká,
bez zmien si len Ty,
                          Láska odveká.