(kázeň odznela v našom zbore 29.04.2017 – MP3 nahrávku si môžete vypočuť TU.)

Pred kázňou nám Vlastička predniesla báseň a potom sa nám prihovoril br. Tomáš Chmel, riaditeľ českého občianskeho združenia Maranatha, ktoré založil Radim Passer v roku 2002. Jeho poslaním je „zdieľať nádej, ktorú sme spoznali skrze vieru v Ježiša Krista. Podporuje CASD v šírení evanjelia, organizuje podujatia Youth for Jesus, Dotkni sa neba, prednášky o kreacionizme v podaní br. Libora Votočka, výstavy Genesis Expo, vydávajú knihy a DVD pre deti a dospelých, spolupracujú na mnohých projektoch s cirkvou – vedením a zbormi. Angažujú sa aj v stolčekovej evanjelizácii (rozdávanie duchovnej literatúry).

Po piesni sme sa započúvali do samotnej kázne.

Chudobným dedinčanom kradla lúpežná banda úrodu. A tak dedinčania vytvorili hliadky domobrany. Uverili však nepravdivej správe, že nepriateľ je mŕtvy a prestali byť ostražití – a banda to využila a znovu ich okradla. Aj kresťania majú nepriateľa – Satana, ktorý chce, aby sme verili, že neexistuje. Aby sme za všetko zlo obviňovali dobrotivého Boha.

U Matúša 13,24-30 čítame o nebeskom kráľovstve a burine.

Predložil im aj iné podobenstvo povediac: Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkoľa medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom vzrástla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázal i kúkoľ. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu: „Pane, či si ty nenasial dobrého semena na svojom poli? Skadiaľže má teda kúkoľ?“ A on im povedal: „Človek nepriateľ to urobil.“ A sluhovia mu riekli: „Či chceš teda, aby sme išli a zozbierali ho?“ A on povedal: „Nie, aby ste snáď zbierajúc kúkoľ nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy, a v čas žatvy poviem žencom: Zoberte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zvezte do mojej stodoly.“

Máme tam niekoľko postáv:

  • rozsievač – Pán Ježiš Kristus,
  • dobré semeno – musí zomrieť aby vydalo úrodu = tí, čo zomreli sami sebe, Boží ľud všetkých generácií,
  • pole – svet, planéta Zem,
  • Máme nepriateľa, ktorý nám našepkáva: „Buď „in“, v pokoji, odpočívaj si, ja neexistujem. A to zlé okolo? Spýtaj sa na to toho vraj dobrotivého Boha, ktorý to dopustí.

Radim Passer

Ľud očakávajúci príchod Ježiša Krista spí – hovorí nám to podobenstvo o desiatich družičkách. Nebdieme, spíme. Prichádza nepriateľ Syna a človeka:

Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. (Zj 12,7-9)

Žijeme na nepriateľskom území, planéte vzbúrenej proti Bohu. Toto nie je náš konečný domov.

  • Kto je to burina? Všetci, ktorí nepatria medzi Boží ľud, ktorí nedali Boha na prvé miesto vo svojom živote.
  • Priblížila sa žatva – 2. príchod Ježiša Krista, vyvrcholenie dejín Zeme. 
  • Ženci – Boží anjeli.

Verný Boží ľud nebude v závere dejín spať. Pravdy Božieho Slova vyjdú najavo. Nepriateľ je tam, kde sa „duchovne chrápe“. V závere sa preto objaví burina – aj vo vnútri Božej cirkvi = odpor proti Bohu a poslaniu.

Zaznievajú otázky verných služobníkov: „Pane, prečo? Ako sa mohli tí, čo poznali pravdu Božieho Slova postaviť na stranu nepriateľa?“ Vieme to vďaka prorokom. Boh nám dáva plnú Božiu zbroj – dnes, v dobe pokoja, robíme rozhodnutia. Diabol aj nám dnes hádže udičku s konkrétnou návnadou. Ak naše sebecká ja patrí výlučne Bohu, budeme pšenicou.

Otázka znie: máme vytrhať kúkoľ? Môžeme potrestať a vylúčiť odpadlíkov? Áno, to však len pri absencii pokánia a pokračovaní v hriechu. Neposudzujme, kto je čo – len Boh vie čítať v srdci. Ublížili by sme aj zdravým klasom.

2. príchod Ježiša Krista bezbožných spáli svojím jasom. Zbožní budú zozbieraní do stodoly – bude to len malá časť ľudí zo všetkých generácií.

Nasledovali citáty z knihy Perly moudrosti od Ellen Gould Whiteovej, kapitoly Plevel.

Toto podobenstvo nám prináša tri poučenia:

  1. buďme bdelí,
  2. neposudzujme pohnútky,
  3. zapojme sa do nesebeckej služby na záchrane stratených.

Staňme sa súčasťou Božej stodoly. Nech nám Pán na tej ceste žehná.

Prečítajte si aj:

Radim Passer:

Foto: Dubáci, www.pixabay.com