Stará i Nová zmluva sa veľmi často zmieňujú o druhom príchode Ježiša Krista. Niekto si dal tú námahu, aby to spočítal. Čo zistil? V Starej zmluve sa s touto témou stretávame v 17 knihách a spolu tam nachádzame 1 845 odkazov a zasľúbení o tom, že Ježiš sa opäť vráti.

V 261 kapitolách Novej zmluvy je 318 odkazov o jeho druhom príchode. Keby sme to chceli vyjadriť inak, povedali by sme, že približne každý tridsiaty verš nám pripomína, že Ježiš príde na túto zem po druhýkrát. O tejto významnej udalosti sa hovorí v 23 z 27 novozmluvných kníh. Štyri zostávajúce knihy zahrnujú tri krátke listy, ktoré Pavel napísal konkrétnym jednotlivcom a rieši v nich konkrétnu vec, a štvrtou je list Galaťanom, ktorý sa tejto témy dotýka nepriamo. Na každé proroctvo o prvom príchode Ježiša Krista pripadá osem zasľúbení o jeho druhom príchode. Tak sa toto posolstvo stáva v Biblii „témou č. 1.“

Prečo Pán Boh nechal vo svojom slove zaznamenať toľko zmienok o Ježišovom druhom príchode? Možno nás to má na niečo upozorniť. Je to napísané pre nás – Ježiš sa totiž vráti kvôli nám!

Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: „Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.“
– Sk 1,9-11

My nie sme povojnová generácia, ale generácia pred obdobím absolútneho mieru. Ježiš čoskoro príde!
– Corrie ten Boomová

Zdroj: www.dobreranko.sk