Pri Večeri Pánovej máme účasť na symboloch Ježišovho tela a krvi, čím vyjadrujeme vieru v neho ako svojho Pána a Spasiteľa. V tomto spoločenstve sa Kristus stretáva so svojím ľudom a posilňuje ho. Svojou účasťou radostne zvestujeme význam Pánovej smrti, kým nepríde. Príprava na Večeru Pánovu zahŕňa skúmanie vlastného svedomia, pokánie a vyznanie hriechov. Kristus ustanovil službu umývania nôh, znamenajúcu obnovené očistenie i výraz ochoty v kresťanskej pokore slúžiť si navzájom a v láske si zjednotiť srdcia. Večera Pánova je prístupná všetkým veriacim kresťanom. (1 Kor 10,16.17; 11,23-30; Mat 26,17-30; Zj 3,20; Ján 6,48-63; 13,1-17) –
16. vieroučný výrok Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Pamiatku Večere Pánovej (VP) vysluhuje vysvätený kazateľ, prípadne vysvätený starší zboru. Prípravu majú na starosti diakoni VP. Po umývaní nôh (v dvojiciach rovnakého pohlavia, osve v miestnostiach muži a ženy) a modlitbách prijíma každý člen, ktorý sa rozhodol zúčastniť, nekvasený chlieb a potom víno (nekvasená hroznová šťava; v našom zbore z kalicha i z kalíškov).

Zaujímavosť: v Nemecku to robia tak, že najprv všetkým rozdajú kalíšky s vínom a potom ho všetci naraz vypijú.

Na záver dá kazateľ zboru požehnanie (áronovské, podľa 4 Moj 6, 22-26).

O starozmluvnej Pesachovej večeri a jej porovnaní s poslednou večerou s učeníkmi si môžete prečítať kázeň TU.

vysluhovanie Večere Pánovej

Foto: Gabriela Kollárová, www.pixabay.com