Boli to nezabudnuteľné chvíle, keď sme s po takmer roku nepretržitej práce, veľkého vypätia fyzických a organizačno-rozumových síl mohli privítať  vzácnych hostí: predsedu Slovenského združenia CASD v Bratislave br. Hroboňa, ale aj úradujúceho predsedu Únie CASD br. Veselého z Prahy a ďalších kazateľov, bratov a sestry z iných zborov a veľa priateľov.

 

 

Nech sa vidí pri Tvojich služobníkoch tvoje dielo a tvoja sláva nad ich synmi.
Nech je krása Pána, nášho Boha nad nami a upevní dielo našich rúk v nás.
Prosíme, upevni dielo našich rúk.
– Žalm 90,16-17

 

Už deň predtým sme svätým krstom prijali ďalších nových členov nášho zboru, a to: br. Rubena Vanču, Mariána a Helenu Moskaľových. Bol to prvý krst v záhrade modlitebne, kde sme vybudovali počas rekonštrukcie malý bazén. Krstil ich br. kazateľ Ján Muráň. Vieme, čo vtedy prežíval, po mesiacoch veľkého vypätia síl (posledné dva mesiace mu musel vypomáhať br. Bielik). A nielen oni, aj my všetci členovia, ktorí sme sa podieľali na prácach pri rekonštrukcii budovy modlitebne. Priblížil sa deň slávnostného otvorenia modlitebne a tomu sme sa veľmi tešili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na slávnostnom otvorení modlitebne sa zúčastnili okrem už uvedených br. kazateľov Veselého, Hroboňa, Muráňa aj ďalší, ako br. Ján Kaba, br. Ján Mesík, br. Ferdinand Varga, br. Ruben Žúrek atď. Na oslavu Božieho mena vystúpila skupina mladých a ďalších člnov zboru s piesňami a hudobnými číslami. Modlitebňu vysvätil br. kazateľ Hroboň a kázňou poslúžil. br. kaz. Veselý. Na slávnosti sa zúčastnil i cirkevný tajomník ONV p. Harmata, p. farár evanj. cirkevného zboru a.v. z Trnavy a ďalší hostia a priatelia. Miestnosť bola plná a všetci sme vzdávali vďaku Pánovi za milosť, ktorú nám preukázal tým, že sme mohli vybudovať tento stánok na oslavu jeho mena.

 

Príhovor brata kazateľa Jána Kabu

Pri otváraní modlitebne cítime povinnosť poďakovať sa z celého srdca Bohu za pomoc pri adaptačných prácach, najmä že viedol bratov a sestry z nášho i iných zborov, priateľov, mládež, deti k obetavej práci a že ich pri nej ochraňoval. Celkovo odpracovali na dobrovoľných brigádnických prácach cca 8 000 hodín. Niektoré z prác boli veľmi náročné a vyžadovali si odbornosť.

Zvlášť treba vyzdvihnúť organizačnú, húževnatú a odbornú prácu br. Pavla Čergeľa, Jána Šimúnka, Vladislava a Jaroslava Kabových a Lubomíra Podsedníka. No vďaka patrí aj ostatným bratom a sestrám, mládeži za množstvo odpracovaných hodín počas jedenástich mesiacov trvania prác. Vďaka patrí aj brigádnikom z bratislavského, trenčianskeho a banskobystrického zboru. Ďalej priateľkám a sestrám, ktoré počas prác pripravovali pre pracovníkov chutné jedlá. Ďakujeme aj p. sochárovi Jurčovi za jeho prístup k adaptácii modlitebne a všetkým, ktorí nám k modlitebni pomohli.

Sme nesmierne vďační Pánu Bohu za milosť, ktorú nám zriadením modlitebne preukázal. Vynaložme úsilie a snahu, aby sa v nej vždy kázalo čisté evanjelium Ježiša Krista a posolstvo záchrany. Prosme Pána, aby mu bol tento jeho stánok príjemný, aby jeho Duch Svätý v ňom prebýval. Prichádzajme vždy do modlitebne s úctou, vďakou, s radostným duchom na oslavu nášho Pána.

Text aktu vysvätenia modlitebne

Kazateľ: K sláve Boha, nášho Otca, z milosti ktorého sme pripravili túto miestnosť ku cti Ježiša Krista, Syna živého Boha, nášho Pána a Spasiteľa, ku chvále Ducha Svätého, zdroju života a svetla:

Zbor: Zasväcujeme túto miestnosť tebe, Bože náš!

Kazateľ: Pre bohoslužbu, modlitbu, spev, kázanie Slova a slávenie svätých ustanovení!

Zbor: Zasväcujeme túto miestnosť!

Kazateľ: Pre útechu plačúcich, pre posilnenie tých, čo sú v pokušení, pre rozvoj kresťanského života.

Zbor: Zasväcujeme túto miestnosť!

Kazateľ: Pre posvätenie rodiny, pre vzdelanie detí, pre spásu spolublížnych:

Zbor: Zasväcujeme túto miestnosť!

Kazateľ: Na pomoc núdznym, na úľavu stiesnených, ako pamätník Božieho odpočinku, soboty Hospodinovej, pre urýchlenie Kristovho príchodu.

Zbor: Zasväcujeme túto miestnosť!

Kazateľ: Ako príspevok lásky, ako výraz vďačnosti, ako dobrovoľný dar vďaky a chvály od tých, ktorí okúsili kalich Tvojho spasenia a smú poznávať bohatstvo tvojej milosti!

Zbor: My, členovia cirkvi, teraz tu zhromaždení, znovu sa posväcujeme a túto miestnosť zasväcujeme dielu Božiemu a jeho službe!

(z kroniky Trnavského zboru CASD, zapísal br. Pavol Čomaj)