Takto boli ukončené nebo a zem, a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. (1 Moj 2,1.2)

Ak Boh ukončil stvorenie v 6. deň (1 Moj 2,1), čo potom znamenajú slová Písma, že Stvoriteľ „dokonal“/„dokončil“ siedmeho dňa svoje dielo (1 Moj 2,2)? Siedmy deň „šabat“, dnešná sobota, bola totiž zavŕšením, akousi „čerešničkou“ na jeho stvoriteľskom diele.

Ako vnímame skutočnosť, že Stvoriteľ „odpočíval“? Onen hebrejský výraz, sloveso „šabbata“ môžeme totiž preložiť doslovne ako „prestať“/„zastaviť sa“ a ako prenesený význam tohto slovesa „šabbata“ je „odpočívať“. Boh teda po svojom stvoriteľskom diele v prvom rade „prestal“/„zastavil sa“.

Potom čítame, že Boh „požehnal“ a „posvätil“ siedmy deň šabbat. „Posvätiť“ znamená, že ten deň Boh oddelil pre zvláštny svätý účel. V Starej zmluve boli posvätení, oddelení pre svätý účel kňazi, svätostánok a všetko náradie či predmety patriace do svätostánku. Posvätení neboli len ľudia, predmety, ale aj čas.

Boh ako prvé požehnal stvorené ryby a vtáky týmito slovami:

„Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach a vtáctvo nech sa množí na zemi.“ (1 Moj 1,22)

Rovnakými slovami Boh požehnal aj stvorených ľudí. (1 Moj 1,28). Z toho teda vyplýva, že požehnať okrem iného znamená naplniť niekoho alebo niečo životodarnou energiou. Tak, ako Hospodin naplnil životodarnou energiou a reprodukčnou schopnosťou zvieratá a ľudí, rovnako touto životodarnou energiou naplnil vyhradený čas.

Kvôli komu alebo čomu bola teda stvorená sobota? Za akým účelom? Človek bol podľa biblického záznamu stvorený v šiesty predposledný deň. Bol stvorený tesne pred začiatkom siedmeho dňa – šabatu, teda soboty. Do záhrady Eden bol umiestnený v čase, kedy mohol plynule prejsť „do soboty“. Prvý človek bol teda stvorený „do soboty“. Bol stvorený v prípravný deň, aby sa pripravil na najdôležitejšiu udalosť – na úzke spoločenstvo a prežitie intímneho času so svojim vlastným Tvorcom. Adam ešte nič neurobil, a predsa ako prvé bol pozvaný do odpočinku. Nemal to byť hocijaký odpočinok, trebárs strávený v posteli, ale odpočinok v najužšej blízkosti so svojim osobným Stvoriteľom. Ježiš Kristus vyjadril účel soboty týmito slovami: „Človek nebol stvorený pre sobotu, ale sobota pre človeka.“ Áno, sobota je tu pre nás, aby nám slúžila, nie my jej. Hlavným účelom soboty je, aby nás viedla k nášmu osobnému Stvoriteľovi. Zmyslom soboty je upriamiť našu pozornosť rozptyľovanú celotýždennou prácou na Hospodina a budovať s ním trvalý, obojstranný vzťah, založený na dôvere a láske.

Okrem toho, že Boh Stvoriteľ dokonal/dokončil siedmeho dňa svoje stvoriteľské dielo, tak v Biblii čítame, že dokonané/dokončené bolo ešte niečo. Viete povedať, čo?

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. (Ján 19,28-30)

Ježiš visí na kríži v šiesty, teda prípravný, deň tesne pred sobotou. Ježiš vedel, že už je všetko dokonané. Ako vnímame a rozumieme Ježišovým slovám: „Je dokonané!“? Čo je dokonané? Kristovo dielo záchrany, vykúpenia, spasenia.

Čo nasleduje po tom, keď je všetko dokonané? Kristus odpočíva v hrobe. Tak, ako Boh Stvoriteľ dokončil siedmeho dňa svoje prvé stvorenie a následne v ten istý siedmy deň odpočíval, tak aj náš Vykupiteľ dokončil na kríži svoje nové stvorenie – vykupiteľské/záchranné dielo a v sobotu odpočíval v hrobe. Tak, ako je sobota zavŕšením Božieho stvoriteľského diela, tak je sobota taktiež zavŕšením Kristovho vykupiteľského diela. Tak, ako sobota má od počiatku viesť ľudí k Stvoriteľovi, tak isto má sobota viesť človeka k Vykupiteľovi. Sobota je teda trvalým pamätníkom tak stvorenia, ako aj vykúpenia.

 

Boh, ktorý odpočíva po stvoriteľskom diele a taktiež po vykupiteľskom diele, pozýva aj nás do tohto odpočinku.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. (Mat 11,28.29)

Do akého odpočinku nás pozýva Ježiš Kristus? Pre hlbšie pochopenie nám pomôže bezprostredný kontext predošlých veršov. Spomínanému Ježišovmu pozvaniu do odpočinku predchádza Ježišova hrozba galilejským nekajúcim mestám. Ježiš porovnáva tri galilejské mestá – Betsaidu, Kafarnaum a Korazim, ktoré nečinia pokánie – s troma pohanskými mestami – Sodomou, Týrom a Sidonom, ktorým na Božom súde bude ľahšie ako predošlým galilejským mestám.

Kristus nás teda ani tak nepozýva do akéhosi telesného odpočinku, ale predovšetkým do odpočinku duchovného. Ten sa začína v pokání pri Ježišových nohách so zrakom upretým na golgotský kríž. V prvom rade do takéhoto odpočinku nás pozýva náš Vykupiteľ.

Práve v sobotu sme pozvaní k tomu, aby sme si pripomenuli, že nás stvoril náš Boh a že Ježiš Kristus vykonal všetko potrebné pre našu záchranu.

Sobota tak môže byť trvalou pripomienkou toho, že si môžeme odpočinúť od akejkoľvek snahy dosiahnuť spasenie a spravodlivosť vlastnou silou a vlastnými skutkami, pretože Ježiš už pre nás na kríži všetko vykonal.

Sobota je preto predovšetkým duchovným odpočinkom, a síce odpočinkom človeka od hriechu a vlastného úsilia o spásu.

Tak sa sobota stáva trvalou pamiatkou a znamením ospravedlnenia z viery.

Nová zmluva vyzýva kresťanov, aby neváhali a skúsili tento duchovný odpočinok milosti, viery a odpustenia v Ježišovi Kristovi už teraz.

Chcel by som nás všetkých vyzvať, aby sme prijali Božie pozvanie do tohto sobotného odpočinku. Vstúpme teda do sobotného odpočinku, kedy si budeme môcť odpočinúť so svojim vlastným Stvoriteľom, ale taktiež kedy môžeme pravidelne spočinúť v náručí nášho Spasiteľa. Je to bezpochyby náruč, kde si môžeme obzvlášť v sobotu bezpečne odpočinúť a mať istotu, že nás nemôže od neho nič oddeliť, pretože na kríži dokonal, resp. dokončil svoje spásne dielo a následne si v hrobe odpočinul.

I dnes k nám Ježiš Kristus prehovára a pozýva nás:

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť…a nájdete odpočinutie pre svoje duše.“

Prijmeš Ježišovo pozvanie si odpočinúť už dnes?

Foto: www.pixabay.com