Ako môžu zdanlivo malé chyby úplne zmeniť zmysel celého textu? Uvádzame niekoľko preklepov, ktoré vznikli pri vydávaní anglických prekladov Biblie:

  • Vo vydaní Biblie z roku 1832 sa uvádza, že Rebeka vyšla za Izákom nie so skupinou svojich dievčat, ale so skupinou tiav (camels namiesto damsels).
  • V jednom preklade z roku 1810 čítame: „Ak niekto príde ku mne a nebude nenávidieť… svoju vlastnú ženu (namiesto svoj život), nemôže byť mojím učeníkom“ (wife namiesto life).
  • Prvá anglická Biblia, ktorá bola vytlačená v Írsku v roku 1716, viedla svojich čitateľov k tomu, aby viac hrešili, namiesto, aby viac nehrešili („sin on more“ namiesto „sin no more“).
  • V 19. storočí sa stal jeden veľmi „tvrdý“ omyl u Mar 7,27, kde nebolo napísané, aby sa deti najedli, ale aby sa zabili (killed namiesto filled).
  • V 16. storočí istý tlačiar omylom zmenil Ježišove slová „blahoslavení tvorcovia pokoja“ na „blahoslavení tvorcovia miesta“ (place-makers namiesto peace-makers). Iný americký tlačiar zase zmenil podobenstvo o vinici na podobenstvo o octe (vinegar namiesto vineyard).
  • Terčom útokov vo vydaní v roku 1702 sa stal sám kráľ Dávid, kde jeho slová citujú takto: „Tlačiari ma prenasledujú bez príčiny“ (printers namiesto princes – kniežatá”).
  • V roku 1631 sa objavila „hriešna“ Biblia, pretože siedme prikázanie Desatora bolo napísané takto:  Scudzoložíš. Táto chyba kráľa Karola tak rozzúrila, že prikázal všetky kópie zničiť a pokutovať všetkých tlačiarov, ktorých ruky sa dotkli tohto vydania Biblie.

Amen, hovorím vám: Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. – Mat 5,18-19

Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť. – Michelangelo Buonarroti