Úvodná otázka: V ktorých oblastiach máme radi stabilitu, stabilnosť, istotu? Je dôležité aj niečo pre to urobiť. Čo vytvára stabilitu v duchovnej oblasti? Kedy sedíme stabilne na tzv. duchovnej stoličke? Biblia nám ponúka niekoľko zhrnutí v duchovnej oblasti.

  1. Verš + historicko-kultúrne pozadie

Mich 6,8
– 8. stor. pred Kr. v čase Hozeáša, Ámosa a Izaiáša. Boli to Micheášovi súčasníci 
– Micheáš je judský prorok
– Zmieňuje sa o prichádzajúcom súde nad Samáriou – jeho kázanie teda začalo niekedy pred r. 722
– Jeho proroctvo hľadí do budúcnosti k zničeniu Judska Babylončanmi a ešte ďalej k obnove Judska a Jeruzalema po období zajatia
– Boží súd nad hriechom. Hriech je kultického i sociálneho rázu. Odvrhli Božie cesty. Boh sa predstavuje ako sudca svojmu ľudu (Mich 6,1.2). Volá svoj ľud späť k sebe (Mich 6,3)

  1. Rozbor verša + tri nohy stoličky
  2. a) Čo žiada Boh od svojho ľudu? (Mich 6,6.7) (Iz 1,10-15) – Tieto verše majú poukazovať na nezdravý dôraz na vonkajšie prejavy náboženstva u niektorých Izraelitov – formalizmus – náboženský život

– Boh chce pravú duchovnosť a zbožnosť
– rozdiel medzi náboženským (formy a rituály) a duchovným (vzťah s Bohom)
 – „Pokorne chodiť s Bohom“ (Mich 6,8; 1 Moj 5,24; 6,9)
– hlboký vzťah s Bohom
– S akým Bohom? S Bohom, ktorý o sebe hovorí (Mich 6,4.5)
– Izraeliti boli neverní – chodili za inými bohmi

Aplikácia: My síce chodíme v sobotu do zboru, platíme desiatky – je to ale náboženstvo alebo oddaná vnútorná zbožnosť a duchovnosť

1. a 2. NOHA STOLIČKY: 1. modlitba (chvála, vďaka, vyznávanie, prosba, príhovory, rozhodnutia a záväzky)

  1.          Božie slovo (štúdium, osobné stíšenie a pobožnosť, vyhradiť si čas)
  2. b) Môj osobný vzťah k Bohu sa zákonite a prirodzene prejaví v „zachovávaní práva/súdu a v milovaní láskavosti/milosrdenstva“ (Mich 6,8)

– V židovskom myslení sa najprv spomínajú 1) dôsledky a až potom 2) príčinahlavná motivácia. Vidíme to v Mich 6,8 – dôsledkami sú zachovávať právo a milovať láskavosť; príčinou a hlavnou motiváciou je v pokore chodiť so svojim Bohom.

– Vzor dokonalého milosrdenstva nachádzame v obsahu samotného mena „Micheáš“, čo znamená „kto je Boh ako ty?“ Micheáš pokračuje v 7. kapitole, 18-20.

– Takto sa náš Boh predstavuje – ako odpúšťajúci
– I my sme vyzvaní prejavovať milosrdenstvo
– Máme sa milovať navzájom tak, ako nás miloval sám Ježiš Kristus – „Ak niekto hovorí: Milujem Boha nenávidí svojho brata, je klamár.“ (1Ján 4,20)
– Máme si navzájom odpúšťať neustále a usilovať o vzájomné zmierenie. (7x odpustiť, ak úprimne ľutuje a činí pokánie) (Luk 17,3)

  1. c) Boh od nás žiada/hľadá milosrdenstvo, ale aj spravodlivosť. Aké právo/súd máme vykonávať? Prorok Izaiáš (Micheášov súčasník) nám to objasňuje nasledovne: (Iz 1,16-18)

– Boh je v celej SZ veľmi citlivý voči sirotám, vdovám a cudzincom.
– I my sme vyzvaní k empatii voči chudobným a biednym v našom spoločenstve i mimo nás.

3. NOHA STOLIČKY: 3. Budovanie medziľudských vzťahov v rámci cirkevného spoločenstva, vzájomná podpora, pomoc, pochopenie, rozhovory a návštevy. Boh má záľubu v dobročinnosti a spoločenstve (resp. pohostinnosť, štedrosť)
– 6,8. je v židovskej tradícii chápané ako súhrn zákona (Tóra)

Aplikácia: Tí kresťania, ktorí si vedia urobiť čas na vzájomné spoločenstvo aj cez týždeň, vytvárajú zdravý zborový tím; vedia sa na seba spoľahnúť a podržať sa v zborových aktivitách.

– Tak je tomu aj v tomto trnavskom zbore. Na chate boli zväčša tí, ktorí sa pravidelne stretávajú počas týždňa na modlitebno –študijnej skupinke. Aj v priebehu týždňa si budujeme vzťahy. Radi spolu trávime čas.

– Tak vzniká tím, ktorí spolupracuje na zborových aktivitách. Svoje kresťanstvo žijú.

– Je škoda, že sú to väčšinou tí istí ľudia a hlavne menšina tohto zboru.

– Väčšina zborových členov žije, žiaľ, tzv. kostolným, náboženským spôsobom života (v sobotu o 10:00 do 12:00, teda kázeň a domov a potom znova o týždeň v sobotu.) O čom to potom vlastne je?

  1. Štvrtá noha stoličky

Ak budujeme dennodenný vzťah s Bohom a so spoluveriacimi, sme toho plní a prirodzene sa chceme o to deliť s ľuďmi okolo nás podobne ako Samaritánka (Ján 4)

– Ak denne spoznávam Boha nad Písmom, v modlitbách a v spoločenstve bratov a sestier, tak kráľ Dávid nás vo svojej ďakovnej piesni vyzýva: „Medzi národmi oznamujte jeho skutky…Rozprávajte o všetkých jeho divoch…Deň čo deň ohlasujte jeho spásu! Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi.“ (1Par 16)

– Obrátení a znovuzrodení ľudia túžia po záchrane hynúcich ľudí.

– Spasení ľudia sa túžia podeliť o tú veľkú nádej, ktorú máme v slávnom druhom príchode JK a vo večnom živote v jeho kráľovstve

– Ak zostávame denne v Kristovi a on v nás, bude v nás horieť oheň spolu s prorokom Habakukom s cieľom, aby „zem bola naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliate vodami.“ (Hab 2,14)

– Tak, ako zmyslom stromu nie je len prinášať ovocie, ale plodiť ďalší strom, tak kiežby aj my ako Kristovi učeníci sme boli ochotní, zmocnení a pripravení činiť ďalších učeníkov

– Prajem si, aby sme sa spolu s Izaiášom odovzdali a zaviazali postojom: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8)  Prosme nášho Pána: „Pane ukáž mi moje obdarovanie a pošli ma slúžiť podľa môjho darov, ktorými si ma uštedril.“

– 4. NOHA STOLIČKY: 4. Misia a evanjelizácia

– Kristova metóda evanjelizácie: a) nadväzovanie kontaktov; b) prejavy súcitu; c) napĺňanie potrieb; d) získanie dôvery; e) hlásanie evanjelia    

Záver a zhrnutie štyroch nôh          

– Stabilita v živote

– Ešte raz si prečítaj úvodné otázky tejto kázne a zrejme teraz budeš vedieť na ne ľahšie odpovedať.

– Potrebné všetky 4 nohy a ani jedna noha nemôže byť o niečo kratšia

 —

O stoličke a vzťahu s Bohom si môžete prečítať príbeh TU.

Foto: madu, www.pixabay.com