Zj 3,19: „Rozhorli sa teda a učiň pokánie.“ 

Odkedy ľudstvo padlo do hriechu, pokánie je nepretržitý stav, v ktorom sa musí nachádzať. Pokánie (gr. metanóia) = zmena zmýšľania.
Hebr.: „navráťte sa k Hospodinovi” – zmena životnej orientácie a nasmerovania. Prosiť o odpustenie hriechov bez zmeny zmýšľania nie je pokáním.

V čom má nastať zmena môjho zmýšľania? V tom, čo na počiatku zmenil hriech v človeku.

Čo zmenil hriech?

 • Rozhodni sa sám, bez Boha.
 • Si slobodný a nezávislý na Bohu.
 • Budete ako Bohovia.

Dnešné myslenie človeka:

 • Nechce byť na nikom závislý, chce sa rozhodovať sám.
 • Nerešpektuje Božie zásady pre život človeka, lebo človek vie lepšie, čo je pre neho dobré, teda je múdrejší ako Boh.

Laodicejskí kresťania dnes žijú tak isto, len s náboženskou maskou na tvári.

Ako byť závislý na Bohu?

 • Získať správne informácie z Biblie.
 • Pochopenie, prijatie a stotožnenie sa s Božími zámermi.
 • Poznávanie Boha a z toho plynúca láska a dôvera v Neho.
 • Pri Bohu zistíš svoj pravý stav pred Ním.
 • Zistíš, že si závislý na Bohu, že ho potrebuješ a bez neho nezvládaš svoj život.

Keď sa však srdce poddáva vplyvu Božieho Ducha, svedomie sa prebúdza a hriešnik začína chápať niečo z hĺbky a posvätnosti Božieho zákona. Poznáva Božiu lásku, krásu svätosti, radosť z nevinnosti; túži po očistení a po obnove spoločenstva s nebom.“
(E. G. Whiteová: Cesta ku Kristovi, str. 17)

Fil 2,5: „Nech je také zmýšľanie vo vás, ako bolo v Kristu Ježišovi.“
Ján 4,34: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo.“
Ján 6,38: „Lebo som nezostúpil z neba na to, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

Ako zmýšľal Ježiš?

Fil 2,5:Nech je také zmýšľanie vo vás, ako bolo v Kristu Ježišovi.“

 • Túžil konať vôľu svojho Otca.
 • Túžil konať Otcovo poslanie vlastným životom.
 • Poznať Otcovu vôľu bolo preňho pokrmom.
 • Bol na Otcovi závislý.
 • Vyhľadával samotu s Otcom.

Nie je možné:

 • skutočné pokánie bez zmeneného zmýšľania.
 • zmeniť zmýšľanie bez hlbokého vzťahu s Bohom.
 • uvedomiť si svoj laodicejský stav pred Bohom bez Boha.
 • činiť pokánie bez úzkeho vzťahu s Bohom.

Mat 4,17: „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 

Aké je riešenie?

 • Venuj každý deň dostatok času spojeniu s Bohom.
 • Buď k nemu úprimný, čestný a otvorený.
 • Buď si stále vedomý, že ťa úprimne miluje.
 • Dá sa Ti poznať tak, ako si Ho doteraz nepoznal.
 • Tiež poznáš seba v pravom svetle.
 • Nakoniec Ti dá dar pokánia, v ktorom prežiješ svoj život. (Sk 5,31)
 • Pokánie (gr.metanóia) = zmena zmýšľania .

Zmeňte svoje zmýšľanie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Rim 12,2: „…neprispôsobujte sa tomuto veku, ale premieňajte sa obnovou svojej mysle, aby ste mohli rozpoznať…“ 

Je zmenené zmýšľanie, ako nám radí Ježiš Kristus, niečo, z čoho by sme mali byť smutní? Pokánie nie je v prvom rade ľútosť nad hriechom a ochota ho zanechať. Ľútosť nad hriechom a ochota ho zanechať sú prirodzenou súčasťou nového a zmeneného zmýšľania. Pokánie je zmena zmýšľania.

Čo má robiť človek, ktorý rozumovo vie, že zhrešil, ale nie je mu to ľúto? Ako má činiť pokánie? Ak je pokánie ľútosť nad hriechom, ako má túto ľútosť v sebe vyprodukovať, keď ju necíti? Ako sa máme do toho zmanipulovať? Ľútosť si nemôžete naplánovať. Vonkajšia formálna ľútosť zase nie je skutočná, a preto je u Boha neprijateľná. Jednoducho ľútosť nad hriechom sa nedá sama o sebe prežívať, pokiaľ človek nie je zmenený Božím Duchom. Až keď má zmenené myslenie, ľútosť prichádza spontánne a prirodzene z vnútra.

Čo je to pokánie?

Pokánie je vnútorný stav človeka. Pravé pokánie najlepšie vystihuje tento obrázok:

Pokánie je:

 • nebeské zmýšľanie – sväté, slúžiace, plné lásky a dôvery.
 • pozemské zmýšľanie – hriešne, sebecké a svojvoľné.

Ježiš nás prišiel naučiť, ako sa myslí v nebi.

Čo NIE je pokánie?

 • Úkon, ktorý sa mám naučiť a potom ho konať.
 • Skutok, zásluha či podmienka, vďaka čomu si zaslúžime spasenie +++

Ľútosť si nemôžeme naplánovať a vonkajšia formálna ľútosť nie je prijateľná u Boha. Ľútosť nie je to, na čo v pokání máme dávať hlavný dôraz. Pokánie je zmena zmýšľania, nie ľútosť. Ľútosť je výsledkom zmeneného zmýšľania. Netrápme sa, či cítime alebo necítime ľútosť. Náš problém je hlbší a zásadnejší. Zamerajme sa na to, čo znamená mať zmenené zmýšľanie.

Hriechu sa nezriekneme, kým si neuvedomíme jeho hriešnosť. Kým sa od neho neodvrátime celým srdcom, dotiaľ v našom živote nenastane nijaká skutočná zmena.“
(E. G. Whiteová: Cesta ku Kristovi, str. 16)

POKÁNIE A ODOVZDANIE

Mar 1,15: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie.“
Mar 1,15: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Pokánie nie je:

 • odčinenie zlých skutkov
 • vonkajší skutok
 • náš výkon
 • náboženský úkon

Pokánie je:

 • zmena zmýšľania
 • nový vzťahRim 12,2: …neprispôsobujte sa tomuto veku, ale premieňajte sa obnovou svojej mysle, aby ste mohli rozpoznať…“
  • k Bohu – Ján 12,32: „A ja, až budem vyvýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe.“
  • k sebe
  • k ľuďom
  • k hriechu
  • …že premýšľa a žije inak ..
 • obrat v životnej orientácii
  Ž 51,12: „Stvor mi, Bože, čisté srdce, obnov v mojom vnútri pevného ducha.“
  Zj 3,19: „Spamätaj sa teda a čiň pokánie.“
 • túžba páčiť sa Bohu a plniť jeho vôľu
  Zj 3,20: „Hľa, stojím predo dvermi a klopem; ak niekto počuje môj hlas a otvorí mi, vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou.“
 • poznanie Božej dobrotivosti a svojej hriešnosti
  – PAVOL – Rim 2,4: Neuvedomuješ si, že dobrotivosť Božia ťa chce priviesť k pokániu?
  – PETER – Luk 5,8: „Odíď odo mňa, Pane, veď ja som človek hriešny.“
  – DÁVID – Ž 51,6: „Proti tebe samému som zhrešil, spáchal som, čo je zlé v tvojich očiach.“
  – JOZEF – 1Moj 39,9: „Ako by som teda učinil takú nešľachetnosť, a hrešil i proti Bohu?“
 • evanjelium
  Rim 1,16: „Nehanbím sa za evanjelium: je to moc Božia k spaseniu pre každého, kto verí.“
  Sk 2,37: „Čo máme robiť, bratia?
 • Duch svätýJán 16,7.8: „On príde a ukáže svetu, v čom je hriech, spravodlivosť a súd.“
 • poznanie Božej lásky
  1 Ján 4,19
  : „My milujeme, lebo on nás miloval ako prvý.“
  Prísl 23,26: „Môj synu, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty.“

S Pavlom vyznávame:

Život, to je pre mňa KRISTUS.“ Fil 1,21