Mat 24-25

Kladiete si niekedy nesprávne otázky? Často si kladieme nesprávne otázky. I učeníci kládli častokrát nesprávne otázky.

 • Mat 24,1-3 Vo svojej otázke učeníci spojili dve udalosti: 1) zničenie Jeruzalema a 2) druhý Kristov príchod, teda koniec sveta. Prví kresťania verili, že Ježiš Kristus všetko ukončí a nastolí večné kráľovstvo, keď bude Jeruzalem obkľúčený a chrám zničený. Ježiš Kristus vo svojej odpovedi taktiež neoddeľoval tieto dve udalosti, ale o obidvoch hovoril súčasne a prepájal ich.
 • Medzi smrťou Ježiš Kristus a obľahnutím Jeruzalema povstalo mnoho mesiášov. Títo falošní proroci skutočne prišli, zvádzali ľud a mnohí ich nasledovali na púšť. Zvody pred zničením Jeruzalema pôsobili aj v ďalších dobách a neprestali ohrozovať ľudí dodnes. Toto znamenie je príznačné aj pre druhý príchod.
 • Ľudia pred zničením Jeruzalema bojovali o nadvládu. Vojny neprestávali, trvajú dodnes a budú až do druhého príchodu.
 • Prenasledovateľom sa podarilo zabiť Štefana, Jakuba a iných. Tak to bude aj v posledných dňoch. Mocní tohto sveta budú vydávať zákony obmedzujúce náboženskú slobodu.
 • Pavol ešte pred pádom Jeruzalema napísal, že evanjelium sa zvestovalo „každému stvoreniu, čo je pod nebom“ (Kol 1,23). Podobne aj dnes, pred druhým príchodom Ježiš Kristus sa má zvestovať večné evanjelium.
 • Ohavnosť spustošenia, t. j. zneuctenie od pohanov v Jeruzaleme – viacnásobné naplnenie proroctiev. Obdobie vlády pohanov začalo
  1) v roku 586 pred Kr., kedy Babylončania zničili Jeruzalem a odvliekli Židov zo zeme;
  2) v r. 168 pred Kr., kedy Antiochus Epifanes obetoval na chrámovom oltári bohu Diovi sviňu;
  3) ďalšie naplnenie v r. 70 po Kr., kedy Titus po zničení Jeruzalema postavil na mieste vypáleného chrámu modlu;
  3) vládou pohanov sa rozumie nielen opakované zničenie Jeruzalema, ale taktiež prenasledovanie Božieho ľudu, ktoré bude pokračovať až do konca času;
  4) na konci vekov antikrist postaví vlastnú sochu a všetkým nariadi, aby sa jej klaňali. 
 • Skaza Jeruzalema – Ježiš Kristus upozornil učeníkov na znamenie zničenia Jeruzalema. Boh vždy milostivo varoval ľudstvo pred prichádzajúcimi súdmi (potopa, odvlečenie do Asýrie, Babylonu). Kresťania nakoniec o 40 rokov poslúchli tieto varovné slová a nikto z nich pri páde mesta nezahynul. Pri vyplienení však zahynulo vyše 1000 000 ľudí.
 • Keby tie dni neboli skrátené… Mnohé prenasledovania boli a mnohé ešte len budú, ale Boh rozhoduje i o tom, ako dlho bude prenasledovanie trvať. Nezabudne na svoj ľud.
 • Tu je Kristus alebo tam… Skutočný príchod Ježiš Kristus nenechá nikoho na pochybách. Každému to bude jasné. Pokiaľ nás o príchode Ježiš Kristus musí niekto informovať, potom sa nejedná o pravého Mesiáša.
 • Tak, ako v priebehu dejín Boh vždy milostivo varoval ľudstvo pred prichádzajúcimi súdmi, tak aj Spasiteľ varuje svojich učeníkov, čo bude predchádzať zničeniu Jeruzalema a rovnako varuje všetkých ľudí v každej dobe ako aj nás, čo bude predchádzať jeho druhému príchodu.

V 24. kapitole Ježiš vymenováva znamenia svojho príchodu. No na otázku, kedy bude zničený Jeruzalem a kedy bude koniec sveta neodpovedá. Namiesto presného obdobia či dátumu im odpovie: No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec (Mat 24, 36). Táto otázka „kedy“ nie je vhodná, správna a ani dôležitá pre naše spasenie. Odpoveď na ňu nám Ježiš zámerne nezjavil. Nanajvýš nám odhalil niektoré znamenia, ktoré budú predchádzať jeho návrat.

Kým 24. kapitola kladie dôraz na to, čo sa bude diať vo svete pred tým, než sa Ježiš vráti, v 25. kapitole sa Spasiteľ zaoberá našou prípravou na jeho návrat. 25. kapitola kladie dôraz na to, čo sa bude diať v cirkvi pred tým, než sa Ježiš vráti.

Po zmienení (spomenutí) falošných kristov a prorokov, vojen, zemetrasení, prírodných katastrov všetkých typov, vzrastajúcej kriminality a násilia a množstva ďalších znamení pred jeho príchodom Spasiteľ varoval slovami: Preto bdejte, pretože neviete, ktorú hodinu Pán príde… Preto buďte tiež pripravení, pretože Syn človeka príde v hodinu, ktorú neočakávate(Mat 24, 42-44).

Ježiš Kristus teda nekladie dôraz na to, kedy sa vráti, ale na to, že sa vráti. Taktiež veľký dôraz položí na naše bdenie a prípravu. Na konci 24. kapitoly a v celej nasledujúcej 25. kapitole nám Ježiš vyrozpráva dokopy 4 podobenstvá o tom, čo to vlastne znamená „bdieť“ a „byť pripravený“ na jeho príchod.

 1. Prvým podobenstvom je podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi – Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme sa do jeho príchodu starali o jeho ľud a pracovali na jeho diele, ktoré sa koná v cirkvi i mimo nej. To je najlepšia príprava na jeho návrat. Bdelosť a príprava sa spája so skutočným a činorodým úsilím.
 2. Druhým podobenstvom je podobenstvo o desiatich družičkách. Zaspali všetky, ale len 5 z nich boli pripravené na príchod ženícha. Aj toto podobenstvo objasňuje, čo to znamená byť pripravený na Kristov návrat. Každý človek je zodpovedný za svoj duchovný stav. Duchovnú pripravenosť si nie je možné kúpiť, ani si ju v poslednej minúte požičať. Tá je vybudovaná osobným vzťahom s Bohom. Až sa Ježiš Kristus vráti, nepripravení už nedostanú druhú šancu.
 3. Tretím podobenstvom je podobenstvo o talentoch. Peniaze predstavujú všetky schopnosti a možnosti (ako napr. čas, nadanie, obdarovanie, majetok…), ktoré sme dostali. Máme s nimi do príchodu Ježiš Kristus múdro hospodáriť, pretože sme správcami, no nie vlastníkmi. Nejde o to, koľko máme, ale ako s tým naložíme. Pán od nás vyžaduje vernosť. Máme verne plniť to, k čomu nás Pán povolal. Všetci verní budú taktiež plodní. Muž s 5 i muž s 2 talentami získali úplne rovnakú odmenu, čo znamená, že odmena je za vernosť, nie za výsledky a výkony. Lenivý sluha nepredstavuje pravého veriaceho, pretože svojho pána dobre nepozná. Tento sluha myslel len na seba – bol sebec. Hral na istotu a snažil sa poistiť pred svojim prísnym pánom.
 4. Štvrtým podobenstvom je podobenstvo o ovciach a kozloch. Ukazuje rozdiel medzi skutočne veriacimi a neveriacimi. Tieto každodenné, praktické, dobré skutky nie sú závislé od schopností a možností (na rozdiel od toho, ako tomu bolo v podobenstve o talentoch), pretože sú to činy veľmi jednoduché, praktické a prosté.

Chvályhodné činy sú ovocím spasenia, nie jeho príčinou. Skutky im nezaistili prístup do B. kráľovstva, ale sú opravdivým dôkazom spásnej viery. Nie preto, aby boli, ale preto, že sú spasení, tak konajú dobré skutky.

Znamenia majú svoj význam. Sú ukazovateľmi, míľnikmi vo svete a na ceste, aby sme sa vedeli zorientovať kde a v akej dobe žijeme. Majú pomôcť veriacim, aby sa nebáli vtedy, keď väčšina ľudí bude ochromená strachom z budúcich udalostí. Nemajú v nás vzbudzovať strach, ale práve naopak, majú v nás pestovať statočnosť, dôveru v Boha a radosť z blížiaceho sa príchodu nášho Pána. Nech je pre nás uistením, že čím viac znamení sa napĺňa, tým je príchod Pána bližšie. Každým dňom sme bližšie Kristovmu návratu.

No Ježiš Kristus sústreďuje našu pozornosť na neho samotného; na to, že vôbec príde; na to, čo jeho príchod bude znamenať a na naše každodenné bdenie a prípravu. Naše každodenné bdenie a príprava však nespočíva v skúmaní konkrétnych znamení, ani vo vypočítavaní obdobia či dátumu Kristovho príchodu. Naše každodenné bdenie a príprava spočíva v osobnej zbožnosti a v službe. Osobná zbožnosť, ktorá sa prejavuje v konkrétnej službe podľa obdarovania. Ak budujeme dennodenný vzťah s Bohom a so spoluveriacimi, sme toho plní a prirodzene sa chceme o to deliť s ľuďmi okolo nás podobne ako Samaritánka. Skutočne obrátený, spasený a znovuzrodený kresťan túži po obrátení, znovuzrodení a spasení druhých ľudí.

Po vzkriesení Ježiš Kristus učeníci kladú Pánovi opäť nesprávnu otázku: Sk 1,6-8. Ich vecou nebolo poznať čas, dátum a ani dobu, kedy sa Ježiš Kristus vráti, ale mali sa zamerať na službu, evanjelizáciu a misiu. To bolo ich vecou a to je i našou vecou. 

Často si ľudia kladú nesprávne, nevhodné a nepodstatné otázky:

 1. Ako Boh utvoril svet?
 2. Ako dlho žili Adam a Eva v bezhriešnom stave?
 3. Ako sa Ježiš stal človekom?
 4. Kedy sa Ježiš Kristus vráti?

Otázky ako, kedy a kde. Oveľa dôležitejšie sú však otázky kto, čo a prečo.

V súvislosti s druhým príchodom Ježiša Krista si klaďme otázky: kto, čo, prečo. Klaďme si denne otázku: Som dnes pripravený na príchod Ježiša Krista? Je totiž potrebné byť dnes pripravený na Kristov návrat. Apoštol Pavol hovorí, že „teraz je príhodný čas, teraz je deň spásy“ (2 Kor 6,2). Na inom mieste zase hovorí, že „dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia“ (Žid 3,15).

Martin Luther povedal:

Plánuj tak, ako by mal Ježiš Kristus prísť o sto rokov. Zároveň ži tak, ako by mal prísť už zajtra.“

V takomto vyváženom napätí sa však dá žiť len vtedy, keď si budeme denne klásť správne otázky: koho očakávam, čo očakávam a prečo očakávam.

Amen.

Foto: www.pixabay.com