1. Mat 12,38-42 Farizeji žiadali ďalšie znamenia, ale nebolo to prejavom úprimnej túžby poznať Ježiša Krista. Boli rozhodnutí mu neveriť. Najväčším dôkazom, že prišiel od Boha a bol Božím Synom, bol jeho život, v ktorom sa zjavovala Božia povaha. Konal Božie skutky a zvestoval Božie slovo. Takýto život je najväčším zo všetkých divov.

  • Ježiš spomína jediné znamenie, a to znamenie proroka Jonáša. Ježiš tu hovorí o svojom vzkriesení ako o dôkaze, že je pravý Mesiáš. Tretí deň po svojej smrti bude znova žiť, rovnako ako Jonáš dostal po troch dňoch strávených vo veľrybe novú šancu.
  • V 11. kapitole Ježiš porovnáva galilejské mestá (Korazim, Betsaida a Kafarnaum), kde vykonal veľa zázrakov, a predsa nečinili pokánie a pohanské mestá (Týr, Sidon a Sodoma), ktoré by činili pokánie, keby sa tam stali podobné zázraky. Podobne aj v tejto 12. kapitole Kristus porovnáva postoje pohanov (Ninivčania a kráľovná zo Sáby) s postojmi farizejov a zákonníkov. Opäť pohania z toho vyšli lepšie. Pohanom bude znesiteľnejšie na súde než židovským predstaviteľom.
  • Ježiš Kristus je väčší než Šalamún. On je najväčší kráľ. V Jeruzaleme som mal možnosť vidieť hrobku Absolóma, Dávida a Krista.
  • Kristus je väčší než Jonáš. On je najväčší prorok. V Jeruzaleme je možné nájsť hrobku proroka Zachariáša a ďalších prorokov, ktorých vyvraždili Židia. Tie hrobky sú na svahu Olivovej hory.

  1. Mat 12,6-8 Ježiš Kristus je viac než chrám. Je viac než zákon. Kristus je jednoducho nad celou Tórou. Farizeji sa natoľko sústredili na náboženské obrady, rituály a obete, že nepochopili zmysel chrámu. Boh je dôležitejší než všetky nástroje, pomôcky a prostriedky pre bohoslužobné účely. Obete samé osebe nemajú nijaký význam a zmysel. Sú len prostriedkami, nie cieľom. Jediným pravým cieľom je sám Ježiš Kristus.

  • Mat 24,2 – Kristus predpovedal učeníkom, že z chrámu neostane kameň na kameni. Naozaj sa to naplnilo. Je možné vidieť v Jeruzaleme hromadu kamenia. Ostal jedine západný múr, pri ktorom sa Židia modlia a vysielajú k Bohu svoje prosby napísané na papierikoch. Je tu totiž niekto väčší než jeruzalemský chrám.
  • Ľudia chodia do Jeruzalema, aby videli miesto, kde Ježiš jedol poslednú večeru, kde učil modlitbu Otče náš z Olivovej hory, kde presne sa modlil v Getsemanskej záhrade, kde bol ukrižovaný a pochovaný.
  • Ľudia si pri putovaní po Izraeli kladú otázky kde, kedy a ako. Je to síce pekné a zaujímavé vidieť na vlastné oči, no oveľa dôležitejšie otázky, ktoré by sme si mali klásť sú kto, čo a prečo. Kým je Ježiš Kristus pre mňa a pre Teba? Čo pre Teba a pre mňa vykonal a stále koná? Prečo urobil a robí to, čo robí? Je omnoho dôležitejšie si na tieto otázky dennodenne uspokojivo odpovedať, než vedieť kde presne sa udialo to či ono.
  • Nikdy nezabudni, že Ježiš Kristus je väčší než ktorýkoľvek kráľ, prorok či chrám.

Foto: J. Bielik