•   STAROZÁKONNÉ BIBLICKÉ PROROCTVÁ
►NOVOZÁKONNÉ NAPLNENIE

Ježiš sa narodí v Betleheme:

  • Micheáš 5,1-2: „A ty, Betlehem, Efrata, primalý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vyjde ten, ktorý má byť Panovníkom v Izraelovi, a jeho východiská sú od pradávna, odo dní veku. Preto ich vydá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila, a ostatok jeho bratov sa navráti so synmi Izraelovými!“

►Matúš 2,1.11: „A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa…“

narodí sa z Abrahámovho potomstva:

  • Genezis 22,18: „… a v tvojom [Abrahámovom] semene budú požehnané všetky národy zeme…“

►Matúš 1,1: Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

►Galatským 3,16: „A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus.“

►Lukáš 3,23.34: „A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, … ktorý bol Abrahámov…“

bude súčasťou rodovej línie Jakoba:

  • 4 Moj 24,17: „Uvidím ho, ale nie teraz: pozorovať ho budem, ale nie z blízka. Hviezda vyjde z Jakoba, a povstane berla z Izraela…“

►Lukáš 3,23.34: „A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, … ktorý bol Jakobov…“

bude patriť do kmeňa Júdovho:

  • 1 Moj 49,10: „Neuhne berla od Júdu ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde Šílo <pokojný>, a jeho budú poslúchať národy.“

►Lukáš 3,23.34: „A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, … ktorý bol Júdov…“

narodí sa z panny:

  • Izaiáš 7,14: „Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel.“

►Matúš 1,18.24.25: „A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa zišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. … A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku. Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.“

►Lukáš 1,26-35: „Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami! A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, keď neznám muža? A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch príde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.“

donesú mu dary:

  • Žalm 72,10: „Kráľovia Taršíša a ostrovov donesú pocty; kráľovia zo Šéby a Sáby budú obetovať dary.“

►Matúš 2,1.11: „A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema. … A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myrhu.“

Čo povedal o Ježišovi Isaac Newton