Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne,
spaľujú mimo tábora.
Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou.
Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu.

(Žid 13,11-13)

List Židom, Hebrejom, bol písaný pre Židov. Čo si predstavoval taký Žid, keď počul tieto výroky? Mimo tábora, vonku za bránou, von z tábora… Predstavoval si teplučké, útulné, príjemné, bezpečné, úžasné miestečko? Čo si Žid predstavoval, keď počul výraz pred bránami, mimo tábora, vonku za hradbami?

Vonku, za táborom – biblické odkazy

1) Otvorme si 2 Moj 29,14:

Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom.
To je obeta za hriech.

Krv, tuk, ľadviny, pečeň sa mali spáliť na oltári. Zvyšok, odpad, teda to, čo zostalo sa malo vyniesť a spáliť vonku za táborom. Vonku za táborom sa spaľoval odpad, zvyšok, koža, výkal.

2) 3 Moj 4,11.12 čítame:

Kožu z býčka, všetko jeho mäso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami a s trusom, teda celého býčka vynesie za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol
a spáli ho na dreve. Musí sa spáliť na mieste, kde sa vysýpa popol.“

V tomto texte čítame, že za tábor sa vynášal, vysýpal aj popol. Odpad, zvyšok, popol. Vonku za táborom.

3) Ďalší text si prečítame v 5 Moj 23,13 (Roháček: 23,12):

„Za táborom budeš mať miesto, kde budeš vykonávať telesnú potrebu.“

Vtedajšia toaleta, WC či lepšie povedané latrína sa nachádzala tiež vonku za táborom. Zvyšok, odpad, popol, latrína. Vonku za táborom.

4) Miesto za táborom bolo vyhradené ešte aj pre iný účel. V 3 Moj 13,45.46 čítame:

„Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať: Nečistý, nečistý! Po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelene, bydlisko bude mať mimo tábora.“

Malomocný, chorý, nečistý človek mal vyhradené miesto vonku za táborom. Zvyšok, odpad, popol, latrína, malomocní, nečistí. Vonku za táborom.

5) 3 Moj 10,4.5 sa čítame:

„Potom Mojžiš zavolal Míšaela a Elcáfana, synov Áronovho strýca Uzzíela a povedal im: Pristúpte a vyneste svojich bratov spred svätyne von za tábor. Pristúpili teda a vyniesli ich oblečených von za tábor, ako kázal Mojžiš.“

Nádab a Abíhu, synovia Áronovi sa dopustili ťažkého hriechu tým, že priniesli cudzí oheň na Hospodinov oltár. Táto ich vzbura bola potrestaná ihneď. Vyšľahol oheň od Hospodina a usmrtil ich. Ich telá, ako sme čítali, skončili vonku za táborom. Zvyšok, odpad, popol, latrína, malomocní, nečistí i mŕtve telá vzbúrencov. Vonku za táborom.

6) Ešte jeden text si nájdeme v 3 Moj 24,14:

„Rúhača daj vyviesť z tábora. Tam mu všetci, čo ho počuli, položia ruky na hlavu a celá pospolitosť ho ukameňuje.“

Tí, ktorí sa stali rúhačmi boli popravení tiež vonku za táborom. Zvyšok, odpad, popol, latrína, malomocní, nečistí, mŕtve telá vzbúrencov i rúhačov. Vonku za táborom.

Sestry a bratia, miesto za táborom nebolo príjemné. Miesto za táborom sa v mysli Žida spájalo s tým, čo sme pred chvíľou vymenovali: s odpadom, s popolom, s latrínou, s malomocenstvom, s nečistotou, so smrťou, so vzburou, s popravou, s rúhaním. Dnes by sme mohli ešte pridať žumpa a smetisko. V celej Starej zmluve nenájdeme nič lichotivé, čo by sa s týmto miestom spájalo.

Vonku, za táborom – Boží syn

My, keď dnes, tu a teraz, po toľkých rokoch, ako bol napísaný, čítame ten text u Žid 13, 11-13, sa dočítame, že kto išiel von za tábor? Tam na to odporné miesto? Kto vyšiel tam, kde bol  odpad? Kto vyšiel tam, kde bola latrína? Kto vyšiel tam, kde bola nečistota, malomocenstvo, hriech vzbury a rúhania?

Kto vyšiel von?
Sám Ježiš Kristus.

Na toto miesto vyšiel Syn Boží, Stvoriteľ celého Vesmíru. Predstavme si Vesmír. Predstavme si všetky planéty, ktoré sú vo vnútri v bezpečí Božej lásky. Predstavme si, že jedna z tých planét sa ocitá mimo, vonku za táborom. Jedna z tých planét sa ocitá v žumpe, na smetisku, medzi odpadkami. Jedna z tých planét sa ocitá v nečistote, v malomocenstve hriechu. Jedna z tých planét sa vzbúrila a rúha sa. Čo robí Ježiš? Ide tam. Ide von, mimo bezpečia nebies, mimo bezpečia svojho Otca. Odchádza von, za hradby. Odchádza von za tábor. Aj v tom bola symbolika spaľovania zvyškov obetných zvierat vonku za táborom. Ukazovalo to okrem iného aj na to, že Ježiš Kristus, keď zomrel, zomrel vonku, za hradbami mesta. Na vrchu Golgota, s nepríjemným a odpudivým tvarom lebky, symbolom smrti. Za táborom, tam kde je špina a odpad. Smeti a žumpa. Nečistota a hriech.

Sestry a bratia, chcem povedať, že okrem toho, že tam vonku za táborom nachádza Ježiš Kristus celú našu planétu, nachádza aj nás. Teba aj mňa.

Ja aj ty sme nečistí.
Ja aj ty sme malomocní.
Ja aj ty sme medzi vzbúrencami a rúhačmi.
Ja aj ty sme hriešni.

Písmo sväté hovorí:

„Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“
(Rim 3,23)

Všetci sme sa ocitli na smetisku. Ja som sa ocitol na smetisku. Som v jame, v žumpe hriechu. Medzi špinou, odpadom a výkalmi. Neviem si pomôcť. Som stratený. Som odsúdený k večnému zahynutiu.

A tu prichádza Ježiš Kristus za mnou i za Tebou. Von za tábor. Opúšťa svoje bezpečie a ponúka svoje riešenie. Náš Pán nečiní nikoho zodpovedného za to, že sa narodil hriešnym. Za to, že sa ocitol obrazne povedané v jame. Pán Boh ponúka skrze Ježiša Krista jediné riešenie. Okrem toho, že dáva dobré rady, že vie povzbudiť,  urobí ešte jedno. To najdôležitejšie. To kľúčové. Vlezie, vstúpi, ponorí sa do tej jamy špiny, smetí, nečistoty a hriechu a ponúka mi vyslobodenie. Po mojom súhlase ma berie na svoje ramená a vynáša ma von. On ma chce priviesť naspäť do bezpečia. On ma chce zachrániť.

2 Kor 5,21 čítame:

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom,
aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“

Boh kvôli mne i tebe Ježiša Krista stotožnil s hriechom. To je evanjelium! To je radostná správa! To je naša jediná záchrana! Gal 3,13 hovorí:

„Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás,
lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve.“

ON sa stal pre mňa a pre teba prekliatym, kliatbou! Dá sa to vôbec pochopiť? Takáto láska odzbrojuje! Takáto láska premáha!

Had

Keď bol ľud izraelský štípaný hadmi na púšti, čo urobil na príkaz Boží Mojžiš? Čítame 4 Moj 21,8:

„Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď.
Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive.“

Sám Ježiš Kristus sa na túto udalosť odvoláva pri svojom rozhovore s Nikodémom v Ján 3,14.15:

„A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,
aby by každý, kto v neho verí, mal večný život.“

Mojžiš zhotovil medeného, bronzového hada a vyzdvihol ho. Koho had symbolizoval v Písme? Odpadnutie. Písmo nám hovorí, že to je ten  „Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta,…“  Zj 12,9. Ježiš Kristus však Nikodémovi hovorí, že On je tým hadom. Absolútne sa stotožňuje s hriešnikom! Zachraňujúca symbolika hada, ktorého vyzdvihol Mojžiš na púšti nesymbolizovala vtedy a tam satana, ale samotného Ježiša Krista, zomierajúceho namiesto hriešnikov! On niesol ako Baránok Boží hriech celého sveta. Keď na baránka vložíte hriech, stáva sa prekliatím. Hadom… Ako to dopadlo vtedy a tam na púšti? 4 Moj 21,9: „Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrď. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive.“ Kvôli mne, kvôli Tebe sa Ježiš Kristus stal prekliatím (Gal 3,13) a hadom (Ján 3,14.15)! Tak ako vtedy, tak aj dnes, stačí Tvoj či môj pohľad! Súhlasný pohľad viery! Potom už nič nemôže zabrániť tomu, aby si bol,  aby som bol zachránený! Aj toto je posolstvo Židom 13. kapitoly, na ktorú mnohokrát neprávom zabúdame.

Vonku, za táborom – my

  • Žid 13,11: starozákonný Izrael (=judaizmus) chápal pojem Boží ľud, ako pevnosť, kde majú ostatní vojsť do bezpečia.
  • Žid 13,12: čo urobil Ježiš Kristus vo svojej dobe? Vyšiel von mimo tohto bezpečia.
  • Žid 13,13: výzva, ktorá smeruje priamo dnes k nám:

„Vyjdime teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu.“

Pokiaľ spoločenstvo s Bohom symbolizujú hradby bezpečia, potom spoločenstvo s blížnymi symbolizuje ochota hľadať tých mimo hradby.

Uvedomme si: „Tí vonku sa nedostanú dnu, pokiaľ niekto nevyjde za nimi.“ Nestretne sa to mnohokrát s potleskom. Vyjsť von, znamená vyjsť z Jeruzalema.

Sestry a bratia, vyjdime aj my za hradby! Čo tam nájdeme? Koho tam nájdeme? Text nám hovorí, že tam nájdeme Ježiša Krista. Nájdeme tam Jeho, ktorý zachraňuje. Ježiš Kristus pozýva dnes mňa i Teba. Pozýva nás k tomu, aby sme spolu s Ním znášali Jeho potupu. Vyzýva nás, aby sme spolu s ním zachraňovali tých, ktorí sa ocitli tam, kde aj my. Vonku, za táborom. Vonku, za hradbami. Vonku, v nečistote a v hriechu. Vonku v prekliatí a v zahynutí.

Mojou túžbou je, aby sme tam našli Ježiša Krista.
Mojou túžbou je, aby  sme tam našli jeden druhého
.

Túžite po tom aj vy, sestry a bratia, drahí priatelia? Ježiš Kristus nám dáva radostnú správu o záchrane. Čo s tým urobím? Ježiš Kristus ma zachránil a objal do svojej náruče plnej milosti a lásky. Tým ma splnomocňuje a vyzýva, aby som túto lásku podal ďalej. Jednou rukou sa držím Ježiša Krista, nebies, záchrany, bezpečia a druhou rukou pomáham tomu, kto je rovnako, ako som bol ja, v špine, v nečistote, v hriechu a v zahynutí.

Každý z nás sme prežili zázrak. Tam, vonku, za hradbami nás Ježiš našiel a pozval. Ako mu odpovieme? Chceme sa pridať k Nemu?

Čo urobíme dnes s Ježišom?
Sú len dve možnosti! Súhlas, alebo nesúhlas.

Tam, vonku za hradbami, za múrom, za táborom, tam, kde sme sa aj my ocitli. Pridáme sa k Nemu? Žid 13,14 nám hovorí: „Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce.“ Ó, iste! Je dobré byť v bezpečí Jeho lásky! Ale tá skúsenosť, ktorú sme prežili vonku za táborom nás zaväzuje  k tomu,  aby sme spolu s Ježišom Kristom vyšli aj my. Kiež Pán dá, aby o tomto bolo naše evanjelium. Tam vonku za táborom. Stretol som sa s Ježišom, a preto sa stretávam s ďalšími! Kiež Pán dá, aby som si uvedomil, že to, tu dnes, je iba dočasné. Kiež Pán dá, aby som stále hľadal to trvalé a večné. Chceš byť s Ním vtedy raz a potom, tam v bezpečí Nového Jeruzalema? Choď dnes, tu a teraz spolu s Ním von za tábor. Máš dnes, tu a teraz vo svojom srdci bezpečie a pokoj s Ním? Choď v sile tejto skúsenosti spolu s Ním opäť von za tábor.

Amen.

(Odznela v našom zbore 9.1.2016)

Foto: Gabriela Kollárová, Daniel Márföldi, www.pixabay.com