Štefanka Juraj

J. Štefanka: Človek s uschnutou rukou (kázeň)

Marek 3: 1. A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. 2. A striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. 3. A povedal človekovi, ktorý mal uschlú ruku: Vstaň do prostredku! 4. A povedal im: Či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť? Život zachrániť a či zabiť? A oni mlčali. 5. A obzrúc sa po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: Vystri svoju ruku! A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. 6. A farizeji vyšli hneď a radili sa s heródiánmi proti nemu, ako by ho zahubili. More >

J. Štefanka: Míľniky, obmedzenia života (kázeň)

1. Tretieho roku kraľovania Jehojakima, judského kráľa, prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho. 2. A Pán vydal do jeho ruky Jehojakima, judského kráľa, i čiastku nádob domu Božieho, a dopravil ich do zeme Sineára, do domu svojho boha, a nádoby dopravil do domu pokladu svojho boha. 3. A kráľ povedal Ašpenázovi, náčelníkovi svojich dvoranínov, aby doviedol mládencov zo synov Izraelových, ako z kráľovského semena, tak aj z iných popredných 4 mládencov, na ktorých vraj nieto nijakej vady, ktorí sú pekného vzozrenia a dôvtipní v každej múdrosti, vyznajúci sa vo vede a rozumejúci umeniu, a v ktorých by bola sila stáť v paláci kráľovom, a aby ich vyučili písomníctvu a jazyku Chaldejov. (Daniel 1,1-4) More >