Ondrušek Samuel

S. Ondrušek: Bdejte (kázeň)

Mt 24,42 42Bdejte tedy, lebo neviete v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš Pán.“

Úvod:

Myšlienka druhého príchodu Ježiša Krista je pre nás adventistov kľúčová. Apoštol Pavel ju v liste Títovi (2,13) nazýva blahoslavenou nádejou. Tou nádhernou nádejou je „príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista,“ hovorí apoštol. More >

S. Ondrušek: Príprava na Kristov príchod – poctivosť (kázeň)

Luk 21,34-36 34A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené ožranstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. 35Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka.“

Úvod:

Keď hovoríme o príprave na Kristov druhý príchod, veľmi často tým mienime nejaké duchovné kategórie ako znamenia doby, ich poznanie a ich rozpoznanie v tom, čo sa okolo nás deje. More >

S. Ondrušek: Čo nemáme a čo máme (kázeň)

(Text Sk 1,1-8)

1Milý Teofil, v prvej knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil. 3 Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. More >

S. Ondrušek: Len spasení teraz budú spasení v budúcnosti (kázeň)

(Text 1 Pet 1,1.2)

1 Pet 1,1-9 1Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspóre v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bytýnii, vyvoleným, 2ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere! 3Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil More >

S. Ondrušek: Ježišova posledná reč (kázeň)

(text na čítanie: Ján 14,15-31)
Text: Ján 14,15-31

Úvod:

Pán Ježiš Kristus mal v priebehu svojej verejnej služby niekoľko kázní a preslovov, k verejnosti a k svojim učeníkom. Úvodné slová, ktoré sme čítali sú pokračovaním jeho poslednej reči k učeníkom pred ukrižovaním. Začali sme ju čítať pri predposlednej Pamiatke Večere Pánovej, vtedy sme si prešli prvých šesť veršov zo 14. kapitoly. More >

Samuel Ondrušek: Čiňte pokánie (kázeň)

Mal 3,1 „Hľa, posielam svojho anjela a upraví cestu pred mojou tvárou. A príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte a anjel zmluvy, po ktorom túžite, hľa, príde, hovorí Pán Hospodin.“

Úvod: V týždni som hovoril s niektorými mojimi členmi  o aktuálnosti doby a o tom, ako sa vyvíja doba. Okolo seba môžeme vidieť, čítať, alebo jednoducho nejakým spôsobom registrovať udalosti, ktoré nám zapadajú do scenára posledných udalostí. More >

S. Ondrušek: Varovanie Petra (kázeň)

(text na čítanie: Ján 13,36-38)

Text:  L 22,31-34

Ján 13, 36A Šimon Peter mu povedal: Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal: Kam idem, nemôžeš teraz ísť za mnou, ale neskoršie pôjdeš za mnou. 37Peter mu povedal: Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Svoj život položím za teba! 38Ježiš mu odpovedal: Svoj život položíš za mňa? Ameň, ameň ti hovorím, že nezaspieva kohút, až ma tri razy zaprieš. More >

Samuel Ondrušek: Môj Pane, čo bude potom? (kázeň)

(kázeň odznela v trnavskom zbore CASD 5.12.2015)

„A keď som to počul a nerozumel som tomu,
povedal som: Môj Pane, čo bude po tom?“
(Daniel 12,8)

More >