Homišin Martin

M. Homišin: 7 krokov pre stratených na ceste domov (kázeň)

… alebo ako sa denne a prakticky pripravovať na 2. Kristov príchod.

Boli ste už niekedy stratení? Vedeli ste sa sami vrátiť domov alebo vám v tom niekto alebo niečo pomohlo? Častokrát nám pomôže mapa, kompas alebo mobil. Koľko krokov navyše musí človek urobiť, kým sa vráti naspäť domov?

(Lukáš 15:11-24)

Najprv bol syn so svojim otcom a bolo mu veľmi dobre. No syn si to neuvedomoval. Nevedel oceniť a vážiť si spoločný život so svojim otcom. Neuvedomoval si, ako ho otec nesmierne miluje a že je pre neho ochotný urobiť čokoľvek. Vzbúril sa. Chcel žiť nezávisle od svojho otca. More >

M. Homišin: List do Laodicei

Určite ste už dostali od niekoho list. Čo vás najviac potešilo pri čítaní listu? Pamätáte sa, čo vás zarmútilo a sklamalo pri čítaní nejakého listu, ktorý vám bol adresovaný? Aj sám Ježiš Kristus posiela listy kresťanským zborom. Do jedného takého sa dnes chceme začítať.

Zj 3,14-22 More >

M. Homišin: O sobote (kázeň)

Takto boli ukončené nebo a zem, a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.(1 Moj 2,1.2)

Ak Boh ukončil stvorenie v 6. deň (1 Moj 2,1), čo potom znamenajú slová Písma, že Stvoriteľ „dokonal“ / „dokončil“ siedmeho dňa svoje dielo (1 Moj 2,2)? Siedmy deň „šabat“, dnešná sobota bola totiž zavŕšením, akousi „čerešničkou“ jeho stvoriteľské diela. More >

M. Homišin: Starozmluvná Veľká noc (Pesach) verzus Novozmluvná Večera Pánova (kázeň)

Židovský sviatok Pesach, teda Veľká noc, sa oslavoval na počesť tej veľkej noci, počas ktorej Boh vyviedol svoj národ z egyptského otroctva. Sviatok Pesach (v preklade to znamená „preskočenie“, „preskočiť“, „obísť“, „minúť“) pripomínal udalosť, kedy anjel smrti v Egypte zabil počas poslednej desiatej rany všetko prvorodené, no zároveň preskočil domy Izraelitov, ktorých dvere boli potreté krvou baránka. Baránkova krv sa tak stala základným znamením vyslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. More >

M. Homišin: Ale môj Vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom (kázeň)

Niektorí čitatelia Písma sa domnievajú, že v Starom zákone nenájdeme žiadnu nádej po smrti a nádej večného života, ako o nej naopak čítame v Novom zákone. No práve starozmluvný Jób už okolo 1500 rokov pred Kristom vyhlásil:

„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije
a nakoniec sa postaví nad prachom.“
(Jób 19:25). More >

M. Homišin: Úplne všetko nové (kázeň)

Máte radi nové veci, ľudí, okolnosti a skutočnosti? Čo máte radi nové? Základný biblický text je Zjavenie Jána 21,1-8.

Tomuto textu predchádza:

  • 1 Tes 4,16-17 – o vzkriesení verných pri Kristovom druhom príchode;
  • Zj 20, 10.14.15 – o tom, ako diabol, padlí anjeli a všetci bezbožní ľudia sú zvrhnutí do ohnivého jazera. Ohnivé jazero predstavuje druhú smrť. Večne horiace peklo teda neexistuje a veriacim nebude na večné veky pripomínať následky hriechu. More >

M. Homišin: Môže nás niečo navždy odlúčiť od Boha? (kázeň)

„Každý hriech a rúhanie bude ľuďom odpustené,
ale rúhanie proti Duchu nebude odpustené…“

(Matúš 12,22-32)

Čo nás môže navždy odlúčiť od Boha? Čo nám ľuďom nemôže byť odpustené zo strany Boha? Môže nás odlúčiť od Boha hriech proti Kristovi? More >

M. Homišin: Pracujte na svojej spáse (kázeň)

Dnes sú vo svete obľúbenou témou energie. Mozno Vás prekvapí, ze o energii sa hovorí aj v Biblii. Apoštol Pavol veriacich vo Filipi, ako aj nás vyzýva, aby sme

s bázňou a s trasením pracovali na svojej spáse
(Filipským 2, 12-16).

Lenže toto sami nedokážeme – pracovať na svojej spáse. Práve preto Pavol pokračuje More >