Kronika zboru

Božia cesta k založeniu skupiny CASD v Seredi – 21.1.1997

(podľa svedectva br. Jiřího Bauera z roku 1997)

V septembri 1990 ma Pán priviedol spolu s manželkou do Serede. Prisťahovali sme sa sem z českého Sokolova za dcérou, ktorá tu bývala. Pomery v tomto vyše 20-tisícovom meste sme čiastočne poznali, lebo sme občas za dcérou chodili. V meste má na duchovný život veľký vplyv katolícka cirkev, ale je tam i malý zbor metodistov a teraz pribudla hŕstka adventistov. More >

Kronika zboru

Prvú kroniku trnavského zboru CASD zostavil s pomocou členov kronikár br. Pavol Čomaj. Kronika pokrýva obdobie od začiatku adventného posolstva v Trnave až po rok 1998. Nakoľko papierový výtlačok je len jeden, v tejto elektronickej verzii si môžete prečítať o tom, ako Pán viedol svoj adventný ľud aj v tomto kráľovskom meste. Články sa budú pridávať postupne. Avšak nie všetko, čo je v kronike, nájdete aj tu.

Jednotlivé články nájdete buď tak, že kliknete vpravo pod hlavičkou RUBRIKY → Cirkev na Kronika zboru alebo na jednotlivé kapitoly, uvedené nižšie. More >

Október 1989 – Slávnostné otvorenie modlitebne

Boli to nezabudnuteľné chvíle, keď sme s po takmer roku nepretržitej práce, veľkého vypätia fyzických a organizačno-rozumových síl mohli privítať  vzácnych hostí: predsedu Slovenského združenia CASD v Bratislave br. Hroboňa, ale aj úradujúceho predsedu Únie CASD br. Veselého z Prahy a ďalších kazateľov, bratov a sestry z iných zborov a veľa priateľov.

More >

1988-89 – Rekonštrukcia modlitebne

Začatie prác na rekonštrukcii budovy

So starším zboru br. Vladislavom Kabom sme povolenie na rekonštrukciu budovy vybavili a br. Hroboň v novembri 1988 prišiel už aj s peniazmi a s prísľubom financovania celej akcie. Bolo to však podmienené tým, že pomocné práce (aj odborné, ktoré si dokážeme urobiť) odpracujeme dobrovoľne sami. Celý zbor s tým nadšenie súhlasil a hneď 1.12.1988 sme sa pustili do práce. Vedeli sme, že to nebude jednoduché, že je to náročná práca aj po odbornej stránke (statika budovy bola narušená) a že nás čaká veľa práce. Vedeli sme, že budú aj prekážky, neprajníci i problémy, ale nespoliehali sme sa len na svoje rozumy a fyzické sily, ale počas celej rekonštrukcie More >

1988 – Vyhliadnutie novej modlitebne

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ Žalm 127,1

Modlitebňa na Kubáňovej ulici bola v asanačnom pásme a už nepostačovala, preto sa bratia a sestry trnavského zboru rozhodli, že vyhliadnu miesto, kde by sa mohla zriadiť nová. Pán toto úsilie požehnal a v r. 1988 našiel br. Pavol Čergeľ vhodný objekt v tichom prostredí na Kapitulskej ulici. More >

Založenie zboru CASD v Trnave (1948)

Odchodom niektorých bratov a sestier z Trnavy sa na krátky čas skupina v Trnave zmenšila, ale neskôr sa opäť rozrástla a rozmáhala. Po oslobodení sa vrátil z teologického štúdia z Nemecka br. Ján Kaba a povolali ho za kazateľa do Bratislavy a okolia. V tom čase sa konali v zbore verejné prednášky, modlitebné hodiny a misijné krúžky.

Pán svoje dielo tak požehnal, že koncom mája 1948 bol v Trnave založený zbor v počte 10-12 členov. Na túto slávnosť pricestoval s programom spevokol z Bratislavy, konala sa beseda a slávnosť navštívilo aj veľa priateľov.

Na obr. vľavo je s. Zuzana Kabová a br. Juraj Kaba starší, zakladatelia zboru CASD v Trnave.


More >

Príchod a začiatky adventného posolstva v Trnave (1930-1940)

Adventné posolstvo sa do Trnavy dostalo zvláštnou cestou. V roku 1930 prijala Božiu pravdu s. Kurzweilová z Trenčína. Bola to veľmi horlivá a misijne zapálená členka zboru Trenčín. Bola presvedčená, že našla Mesiáša, svojho Spasiteľa, a radosť z pravdy i láska ku Kristovi ju zaviedli k neteri a synovcovi Schreiberovým do Trnavy. Bola si vedomá, že našla cestu spasenia a Baránka Božieho, ktorý sníma hriechy sveta. Toto jej svedectvo zaujalo obidvoch Schreiberovcov natoľko, že požiadali o biblické hodiny a v r. 1933 ich spolu s br. Polachom pokrstil br. Gehan v Bratislave.

<<< Na obr. vľavo je br. Schreiber s br. J. Kabom v 1938.

Takto vznikla malá, ale veľmi živá a horlivá 3-členná skupina. Požehnané sobotné chvíle trávili pri Božom slove vždy až do večera. Zúčastňovali sa na nich aj priateľky p. Hustáková, Hájeková a Horová. More >