Homišin Martin

Martin Homišin: Ako sa to všetko začalo (kázeň)

(1 Mojžišova 1,1)

My ľudia sme sa stali takými sebestačnými, že sme úplne zabudli, odkiaľ pochádzame. Máme teórie na všetko, dokonca aj na to, ako sa začal vesmír. Jedna veľmi rozšírená a vyučovaná teória hovorí, že všetko, čo vidíme okolo nás, a aj to ďaleké vo vesmíre, čo nevidíme, je číra náhoda. Ale nezdá sa, že táto filozofia – teória je v súlade s dôkazmi, ktoré máme. More >

M. Homišin: (Ne)správne otázky (kázeň)

Mat 24-25

Kladiete si niekedy nesprávne otázky? Často si kladieme nesprávne otázky. I učeníci kládli častokrát nesprávne otázky.

  • Mat 24,1-3 Vo svojej otázke učeníci spojili dve udalosti: 1) zničenie Jeruzalema a 2) druhý Kristov príchod, teda koniec sveta. Prví kresťania verili, že Ježiš Kristus všetko ukončí a nastolí večné kráľovstvo, keď bude Jeruzalem obkľúčený a chrám zničený. Ježiš Kristus vo svojej odpovedi taktiež neoddeľoval tieto dve udalosti, ale o obidvoch hovoril súčasne a prepájal ich. More >

M. Homišin: Kým je Ježiš Kristus (pre Teba)? (kázeň)

  1. Mat 12,38-42 Farizeji žiadali ďalšie znamenia, ale nebolo to prejavom úprimnej túžby poznať Ježiša Krista. Boli rozhodnutí mu neveriť. Najväčším dôkazom, že prišiel od Boha a bol Božím Synom, bol jeho život, v ktorom sa zjavovala Božia povaha. Konal Božie skutky a zvestoval Božie slovo. Takýto život je najväčším zo všetkých divov.

More >

M. Homišin: Štyri nohy stoličky (kázeň)

Úvodná otázka: V ktorých oblastiach máme radi stabilitu, stabilnosť, istotu? Je dôležité aj niečo pre to urobiť. Čo vytvára stabilitu v duchovnej oblasti? Kedy sedíme stabilne na tzv. duchovnej stoličke? Biblia nám ponúka niekoľko zhrnutí v duchovnej oblasti.

  1. Verš + historicko-kultúrne pozadie

Mich 6,8
– 8. stor. pred Kr. v čase Hozeáša, Ámosa a Izaiáša. Boli to Micheášovi súčasníci  More >

M. Homišin: Biblická štúdia a výklad pasáže Žid 13,11-16

Žid 13, 11-16

Hlavná téma celej epištoly sa poslednýkrát objavuje v trinástej kapitole v rozoberanej pasáži. Táto pasáž teda predstavuje akési zhrnutie, vyvrcholenie a potvrdenie kľúčových tém celej epištoly. Touto hlavnou témou a jednotiacou líniou je Kristova obeť a jeho dielo zmierenia.     More >

M. Homišin: O čom ešte treba kázať? (kázeň)

1. Úvod. O čom ešte treba kázať, čo tu nezaznelo? Na čo treba položiť dôraz? Na čom naozaj záleží? Rim 13,11-14.

2. Čo nám pomôže takto žiť. Čo nás k tomu bude motivovať. Ako na to? Tit 2,11-15

a) Historicko-kultúrne pozadie: Titus je na Kréte. Spolu s ním je tam aj apoštol Pavol. Pavol sa s Titom lúči a pripomína mu základné, ale kľúčové pravdy. Ono posolstvo si nemal nechať iba pre seba, ale mal o ňom (základnom kresťanskom učení) hovoriť mladým kresťanom ako i okolitým pohanom na Kréte. Čo im mal teda pripomínať; aké základné pravdy, aké základné učenie? O milosti. More >

M. Homišin: Spravodlivosť, bezúhonnosť a dokonalosť v SZ a NZ (kázeň)

STARÁ ZMLUVA

1) Galéria postáv:

  • Enoch – intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 5,24),
  • Noachspravodlivý (hebr. cadik), dokonalý (hebr. tamim), intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 6,9),
  • Jóbdokonalý, bezúhonný (hebr. tam) (Jób 1,1), More >

M. Homišin: 7 krokov pre stratených na ceste domov (kázeň)

… alebo ako sa denne a prakticky pripravovať na 2. Kristov príchod.

Boli ste už niekedy stratení? Vedeli ste sa sami vrátiť domov alebo vám v tom niekto alebo niečo pomohlo? Častokrát nám pomôže mapa, kompas alebo mobil. Koľko krokov navyše musí človek urobiť, kým sa vráti naspäť domov?

(Lukáš 15:11-24)

Najprv bol syn so svojim otcom a bolo mu veľmi dobre. No syn si to neuvedomoval. Nevedel oceniť a vážiť si spoločný život so svojim otcom. Neuvedomoval si, ako ho otec nesmierne miluje a že je pre neho ochotný urobiť čokoľvek. Vzbúril sa. Chcel žiť nezávisle od svojho otca. More >

M. Homišin: List do Laodicei

Určite ste už dostali od niekoho list. Čo vás najviac potešilo pri čítaní listu? Pamätáte sa, čo vás zarmútilo a sklamalo pri čítaní nejakého listu, ktorý vám bol adresovaný? Aj sám Ježiš Kristus posiela listy kresťanským zborom. Do jedného takého sa dnes chceme začítať.

Zj 3,14-22 More >

M. Homišin: O sobote (kázeň)

Takto boli ukončené nebo a zem, a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.(1 Moj 2,1.2)

Ak Boh ukončil stvorenie v 6. deň (1 Moj 2,1), čo potom znamenajú slová Písma, že Stvoriteľ „dokonal“ / „dokončil“ siedmeho dňa svoje dielo (1 Moj 2,2)? Siedmy deň „šabat“, dnešná sobota bola totiž zavŕšením, akousi „čerešničkou“ jeho stvoriteľské diela. More >