Homišin Martin

M. Homišin: Štyri nohy stoličky (kázeň)

Úvodná otázka: V ktorých oblastiach máme radi stabilitu, stabilnosť, istotu? Je dôležité aj niečo pre to urobiť. Čo vytvára stabilitu v duchovnej oblasti? Kedy sedíme stabilne na tzv. duchovnej stoličke? Biblia nám ponúka niekoľko zhrnutí v duchovnej oblasti.

  1. Verš + historicko-kultúrne pozadie

Mich 6,8
– 8. stor. pred Kr. v čase Hozeáša, Ámosa a Izaiáša. Boli to Micheášovi súčasníci  More >

M. Homišin: Biblická štúdia a výklad pasáže Žid 13,11-16

Žid 13, 11-16

Hlavná téma celej epištoly sa poslednýkrát objavuje v trinástej kapitole v rozoberanej pasáži. Táto pasáž teda predstavuje akési zhrnutie, vyvrcholenie a potvrdenie kľúčových tém celej epištoly. Touto hlavnou témou a jednotiacou líniou je Kristova obeť a jeho dielo zmierenia.     More >

M. Homišin: O čom ešte treba kázať? (kázeň)

1. Úvod. O čom ešte treba kázať, čo tu nezaznelo? Na čo treba položiť dôraz? Na čom naozaj záleží? Rim 13,11-14.

2. Čo nám pomôže takto žiť. Čo nás k tomu bude motivovať. Ako na to? Tit 2,11-15

a) Historicko-kultúrne pozadie: Titus je na Kréte. Spolu s ním je tam aj apoštol Pavol. Pavol sa s Titom lúči a pripomína mu základné, ale kľúčové pravdy. Ono posolstvo si nemal nechať iba pre seba, ale mal o ňom (základnom kresťanskom učení) hovoriť mladým kresťanom ako i okolitým pohanom na Kréte. Čo im mal teda pripomínať; aké základné pravdy, aké základné učenie? O milosti. More >

M. Homišin: Spravodlivosť, bezúhonnosť a dokonalosť v SZ a NZ (kázeň)

STARÁ ZMLUVA

1) Galéria postáv:

  • Enoch – intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 5,24),
  • Noachspravodlivý (hebr. cadik), dokonalý (hebr. tamim), intenzívne chodí s Bohom (1 Moj 6,9),
  • Jóbdokonalý, bezúhonný (hebr. tam) (Jób 1,1), More >

M. Homišin: 7 krokov pre stratených na ceste domov (kázeň)

… alebo ako sa denne a prakticky pripravovať na 2. Kristov príchod.

Boli ste už niekedy stratení? Vedeli ste sa sami vrátiť domov alebo vám v tom niekto alebo niečo pomohlo? Častokrát nám pomôže mapa, kompas alebo mobil. Koľko krokov navyše musí človek urobiť, kým sa vráti naspäť domov?

(Lukáš 15:11-24)

Najprv bol syn so svojim otcom a bolo mu veľmi dobre. No syn si to neuvedomoval. Nevedel oceniť a vážiť si spoločný život so svojim otcom. Neuvedomoval si, ako ho otec nesmierne miluje a že je pre neho ochotný urobiť čokoľvek. Vzbúril sa. Chcel žiť nezávisle od svojho otca. More >

M. Homišin: List do Laodicei

Určite ste už dostali od niekoho list. Čo vás najviac potešilo pri čítaní listu? Pamätáte sa, čo vás zarmútilo a sklamalo pri čítaní nejakého listu, ktorý vám bol adresovaný? Aj sám Ježiš Kristus posiela listy kresťanským zborom. Do jedného takého sa dnes chceme začítať.

Zj 3,14-22 More >

M. Homišin: O sobote (kázeň)

Takto boli ukončené nebo a zem, a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil.(1 Moj 2,1.2)

Ak Boh ukončil stvorenie v 6. deň (1 Moj 2,1), čo potom znamenajú slová Písma, že Stvoriteľ „dokonal“ / „dokončil“ siedmeho dňa svoje dielo (1 Moj 2,2)? Siedmy deň „šabat“, dnešná sobota bola totiž zavŕšením, akousi „čerešničkou“ jeho stvoriteľské diela. More >

M. Homišin: Starozmluvná Veľká noc (Pesach) verzus Novozmluvná Večera Pánova (kázeň)

Židovský sviatok Pesach, teda Veľká noc, sa oslavoval na počesť tej veľkej noci, počas ktorej Boh vyviedol svoj národ z egyptského otroctva. Sviatok Pesach (v preklade to znamená „preskočenie“, „preskočiť“, „obísť“, „minúť“) pripomínal udalosť, kedy anjel smrti v Egypte zabil počas poslednej desiatej rany všetko prvorodené, no zároveň preskočil domy Izraelitov, ktorých dvere boli potreté krvou baránka. Baránkova krv sa tak stala základným znamením vyslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. More >

M. Homišin: Ale môj Vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom (kázeň)

Niektorí čitatelia Písma sa domnievajú, že v Starom zákone nenájdeme žiadnu nádej po smrti a nádej večného života, ako o nej naopak čítame v Novom zákone. No práve starozmluvný Jób už okolo 1500 rokov pred Kristom vyhlásil:

„Ja viem, že môj Vykupiteľ žije
a nakoniec sa postaví nad prachom.“
(Jób 19:25). More >

M. Homišin: Úplne všetko nové (kázeň)

Máte radi nové veci, ľudí, okolnosti a skutočnosti? Čo máte radi nové? Základný biblický text je Zjavenie Jána 21,1-8.

Tomuto textu predchádza:

  • 1 Tes 4,16-17 – o vzkriesení verných pri Kristovom druhom príchode;
  • Zj 20, 10.14.15 – o tom, ako diabol, padlí anjeli a všetci bezbožní ľudia sú zvrhnutí do ohnivého jazera. Ohnivé jazero predstavuje druhú smrť. Večne horiace peklo teda neexistuje a veriacim nebude na večné veky pripomínať následky hriechu. More >